مذهبیRSSاشتراک:

ترک دنیای حرام توسط امام علی (ع)

ترک دنیای حرام توسط امام علی (ع)
دنیا شناسی امام علی , حكمت ،گمشده مومن است ، حكمت را فراگير هر چند از منافقان باشد.

دنیا شناسی امام علی

دنیا شناسی امام علی , امام علی (ع) در این حکمت ها به موضوعات سیاسی ، اخلاقی، اعتقادی و معنوی
می پردازد.امام علی (ع) در این حکمت ها به موضوعات سیاسی ، اخلاقی، اعتقادی و معنوی می پردازد.

حکمت ۷۶نهج البلاغه:

حوادث اگر همانند یکدیگر بودند، آخرین را با آغازین ارزیابی می کنند.

حکمت ۷۷نهج البلاغه:

ضرار بن ضمره ضبایى از یاران امام به شام رفت و بر معاویه وارد شد.معاویه از او
خواست از حالات امام بگوید ، گفت على (ع) را در حالى دیدم که شب ، پرده هاى
خود را افکنده بود ، و او در محراب ایستاده ، محاسن را به دست گرفته ، چون مار
گزیده ، به خود مى پیچید ، و محزون مى گریست و مى گفت : اى دنیا اى دنیاى حرام،
از من دور شو ، آیا براى من خود نمایى می کنى ؟ یا شیفته من شده اى تا روزى
در دل من جاى گیرى ؟ هرگز مباد، غیر مرا بفریب ، که مرا در تو هیچ نیازى نیست ،
تو را سه طلاقه کرده ام ، تا بازگشتى نباشد ، دوران زندگانى تو کوتاه ، ارزش تو اندک و
آرزوى تو پُست است.آه از توشه اندک ، و درازى راه ، و دورى منزل ، و عظمت روز قیامت.

دنیا شناسی امام علی

حکمت ۷۸نهج البلاغه:

مردی شامى از امام پرسید: آیا رفتن ما به شام ، به قضا و قدر الهى است ؟ امام پاسخ
داد:واى بر او ، شاید قضا لازم و قدر حتمی را گمان کرده اى ؟ اگر چنین بود ، پاداش
و کیفر ، بشارت و تهدید الهى ، بیهوده بود.خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد در حالى که اختیار
دارند ، و نهى فرمود تا بترسند ، احکام آسانى را واجب کرد ، و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود
، و پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد ، و با اکراه و
اجبار اطاعت نمى شود ، و پیامبران را به شوخى نفرستاد ، و فرو فرستادن کُتُب آسمانى براى بندگان بیهوده
نبود.
و آسمان و زمین و آنچه را در میانشان است بى هدف نیافرید.

حکمت۷۹نهج البلاغه:

حکمت را هر کجا که باشد ، فراگیر ، گاهى حکمت در سینه منافق است بى تابى کند تا بیرون
آمده و با همدمانش در سینه مؤمن آرام گیرد.

حکمت ۸۰نهج البلاغه:

حکمت ،گمشده مومن است ، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.باشگاه خبرنگاران جوان

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما

اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
اعمال مشترکه ماه شعبان ماه پیامبر اسلام
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
طبق آیات و روایات چگونه با مردم رفتار کنیم؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
آشنایی با خواص دعای شرف الشمس در روز ۱۹ فروردین
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
فلسفه حکم در خصوص نذر زن بدون اجازه شوهر
عبور از پل صراط برای این افراد ممنوع است
عبور از پل صراط برای این افراد ممنوع است
اعمال ایام البیض رجب
اعمال ایام البیض رجب
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما