تاریخ نشر :سه شنبه 25 دسامبر 2007 مشاهده : مذهبی RSS اشتراک:

ديدن فيلمهاى شهوت‏انگيز براى فرد متأهل

س 1200: آيا ديدن فيلمهاى شهوت‏انگيز براى فرد متأهل جايز است؟ ج: اگر ديدن آنها به قصد تحريك شهوت باشد و يا موجب تحريك آن شود، جايز نيست. سایت مقام معظم رهبری

س 1200: آيا ديدن فيلمهاى شهوت‏انگيز براى فرد متأهل جايز است؟
ج: اگر ديدن آنها به قصد تحريك شهوت باشد و يا موجب تحريك آن شود، جايز نيست.

سایت مقام معظم رهبری

ديدن فيلمهاى شهوت‏انگيز براى فرد متأهل

چهل نما
رایانمهربهنودگشت