فلسفه و فواید وضو چیست؟

فلسفه و فواید وضو چیست؟

فلسفه و فواید وضو , البته باید توجه داشت که نکته بیان شده به معنای آن نیست که صد در صد تیمم اثری در پاکیزگی ظاهری ندارد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت