فراموشی غم زندگی با تکرار این ذکرفراموشی غم زندگی با تکرار این ذکر

ذکری برای کاهش غم زندگی امام صادق (ع) فرموده است: «هرگاه از قدرتمند، یا چیز دیگری ناراحت و اندوهناک شدید، ذکر «لاحول و لا قوه الا بالله» را زیاد تکرار کنید، زیرا این ذکر کلید گشایش هرگونه گرفتاری و ناراحتی است، و گنجی است از گنجهای بهشت.»و نیز فرمود:…. «هرگاه غم و اندوه فراوان و […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت