خواص شگفت انگیز دعا و سنگ شرف شمسخواص شگفت انگیز دعا و سنگ شرف شمس

دعای شرف شمس چیست ؟ نوزدهمین روز از ماه فروردین برای منجمان مسلمان اهمیت ویژه ای داشته است.روزی که خورشید ۱۹ درجه در برج حمل(فروردین) باشد.آن ها می گویند این روزخاص بنابه محاسبات نجومی، روزی خوش یمن و بابرکت است و البته در ساعت های خاصی در این روز، بهترین موقعیت خورشید در کهکشان در […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت