چرا طلا برای خانم ها حلالهچرا طلا برای خانم ها حلاله

حلال بودن طلا برای خانم ها چرا زنان می ‌توانند از طلا استفاده کنند؟ اگر طلا روی تعادل گلبول ‌های بدن مردان تاثیر می‌ گذارد، پس زنان هم نباید از این امر مستثنا باشند. در نگاه ابتدایی شاید حق با شما باشد، ولی مطالعاتی که روی ساختار بدن زنان انجام شده نشان می ‌دهند تفاوت‌ […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت