میوه ای که باعث خداشناسی بیشتر می شودمیوه ای که باعث خداشناسی بیشتر می شود

 خداشناسی با آشنایی و ساختار این میوه ی بهشتی به خداشناسی ببیشتر از پیش آشنا می شوید. انگور یکی از مهم ترین میوه‌های نام برده شده در قرآن است که از آن به عنوان درمان هم استفاده می‌کنند و خداوند آن را میوه اهل بهشت دانسته و بی‌تردید این امر با هدف جلب توجه مومنان […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت