آیاتی به صورت مداوم در قرآن تکرار می شوند ، علت چیست؟آیاتی به صورت مداوم در قرآن تکرار می شوند ، علت چیست؟

آیاتی به صورت مداوم در قرآن تکرار می شوند قرآن کتاب تربیت است و تربیت بر ذکر و یادآوری و تکرار است.اما در قرآن تکرار به معنایی که در ذهن ما است، وجود ندارد؛زیرا در هر موردی که مثلا داستان موسی بیان شده، گوشه ای از آن برای بیان پیامی خاص بیان شده و در […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت