اذکاری به جهت عزیز شدن نزد دیگران و معشوقاذکاری به جهت عزیز شدن نزد دیگران و معشوق

اذکاری به جهت عزیز شدن نزد دیگران اگر شخصی بخواهد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جهت خودش هر کدام ۴ مرتبه بگوید (یا عَزیز) سپس به طرف مقابل بدمد البته عزیز خواهد شد.این عمل مجرب وصحیح هست برای ایجاد محبت در دل معشوق برای ایجاد محبت در دل […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت