دعا برای موفقیت در امتحانات و گرفتن نمرات خوبدعا برای موفقیت در امتحانات و گرفتن نمرات خوب

دعا برای موفقیت در امتحانات برای موفقیت و گرفتن نتیجه خوب در امتحانات می توان در دعاهای مخصوص در این رابطه استفاده نمود تا موفقیت حاصل گردد. قدرت حفظ عظیم در بعضی از نسخه های قدیمی آمده است که هر کس این دعا را هفت صبح بر هفت مویز ( انگور سیاه خشک شده ) […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت