معنای (یس) در سوره یس چیست؟معنای (یس) در سوره یس چیست؟

سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شده که عناصر محوری این سوره اصول دین و بخشی از خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است.طبق روایات سوره یاسین قلب قرآن است.سوره‌ هایی که به صورت مبسوط به احکام و فقه و مسائلی چون جهاد، زکات، حج و صوم و دیگر مسائل فقهی پرداخته ‌اند در […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت