نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟

نمازهای واجب خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از ۱- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.۲- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و…واجب مى‌شود. ۳- نماز […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت