خواندن این نماز در مسجد سبب حاجت روایی می شودخواندن این نماز در مسجد سبب حاجت روایی می شود

خواندن نمازی در مسجد قطب راوندی این نماز را برای برآورده شدن حاجت نقل کرده است در مسجد رو به قبله کن و دو رکعت نماز بخوان سپس خدا را ثنا گو و بر رسول خدا صل الله علیه و آله صلوات بفرست و آیات آخر سوره حشر و شش آیه آول سوره حدید و […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت