قضا شدن نماز صبح و اثرات آنقضا شدن نماز صبح و اثرات آن

قضا شدن نماز صبح کسانی که نماز صبح شان قضا شود, رزق و روزیشان تنگ میشود از امام صادق(ع) پرسیدند که چرا کسانی که در آخر زمان زندگی می کنند رزق و روزیشان تنگ است؟ فرمودند : به این دلیل که غالبا نمازهایشان قضا است. مردی به خدمت امام صادق(ع) آمد و عرضه داشت : […]

نماز قضاء و احکام آننماز قضاء و احکام آن

سؤال ۱: اگر نماز صبح قضا شود آیا قبل از بجا آوردن نماز ظهر، حتما باید ابتدا نماز صبح خوانده شود، یا بعد هم می شود خواند؟ جواب: بهتر آن است که قضای نماز صبح، قبل از نماز ظهر همان روز خوانده شود و بعضی از فقها آن را واجب می دانند.(ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت