توصیه های اخلاقی : چگونه از خود ارضایی توبه کنیم ؟توصیه های اخلاقی : چگونه از خود ارضایی توبه کنیم ؟

چگونه از خود ارضایی توبه کنیم ؟ خودارضایی یکی از گناهان کبیره است و خدا عذاب دردناکی براش دیده.آیا با توبه کردن و ترک این عادت می توان از عذاب الهی در امان باشیم؟ حقیقت توبه، پشیمانی از گناه گذشته و عزم و تصمیم برعدم ارتکاب آن در آینده است(dot) اگر این حالت برای کسی […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت