خود فراموشی بدترین گناه است/مگر می شود انسان خودش را فراموش کند؟خود فراموشی بدترین گناه است/مگر می شود انسان خودش را فراموش کند؟

 خود فراموشی در قرآن و روایات از خودفراموشی به عنوان یکی از مهمترین رذایل اخلاقی یاد شده است حال این سوال به ذهن خطور می کند که خودفراموشی چیست مگر می شود انسان خودش را فراموش کند او که هر کاری می کند در جهت رسیدن به خواسته های خودش است زندگی اش در جهت […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت