چه توسلاتی از نظر وهابیون حرام هستند؟چه توسلاتی از نظر وهابیون حرام هستند؟

وهابیت چه توسلی را حرام می داند؟ حضرت آیت الله سبحانی در نوشتاری «سه توسل مجاز و سه توسل ممنوع در نزد وهابیت » را مورد نقد و بررسی قرار داده اند که متن دیدگاه وهابیون و پاسخ های معظم له در ادامه می آید؛ * سه توسل مجاز وهابیون وهابیون سه نوع از توسل […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت