نوع تغذیه و خواص آن ها از نظر امامان + تصاویرنوع تغذیه و خواص آن ها از نظر امامان + تصاویر

گروه های غذایی ۱٫ گوشت ها (پروتئین ها) از مـیـان چـهـارپـایـان ، گـوشـت گـوسـفـنـد، گـاو، شـتر، آهو و برخی دیگر از حیوانات حـلال اسـت و گـوشـت چـهـارپـایـان درنـده خـو، دارای دنـدان تـیـز و چـنـگـال و نـاخـن هـای تـیـز مـانـنـد شـیـر، پـلنـگ ، روبـاه ، کـفـتـار، شـغـال ، گـربـه و…حـرام اسـت.هـمـچـنـیـن گـوشـت چـهـارپـایـان حلال گوشتی که […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت