عکس:زن سارکوزی در آغوش اوباما

عکس:زن سارکوزی در آغوش اوباما

عکس:زن سارکوزی در آغوش اوباما