خورش خلال یک خوراک اصیل ایرانیخورش خلال یک خوراک اصیل ایرانی

خورش خلال کرمانشاهی و خورش پسته و خورش فسنجان و آش پسته فقط چندتایی از خوراک های آجیلدار هستند. از این میان خورش خلال را خورندگان بسیار می پسندند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت