تاریخ نشر :سه شنبه 30 ژوئن 2009 مشاهده : چهره ها RSS اشتراک:

با متولدین چه ماهی ازدواج بکنم؟

مطالبی که در اینجا اومده صرفا جنبه ی سرگرمی و تفریح داره،پس اصلا و ابدا جدی نگیریدیش و خدای ناکرده به خاطر این مطلب نامزدیهاتون رو بهم نزنید یا برعکس نامزد نشید باکسی. *پیوند فروردین با سایر ماهها فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر فروردین با […]

مطالبی که در اینجا اومده صرفا جنبه ی سرگرمی و تفریح داره،پس اصلا و ابدا جدی نگیریدیش و خدای ناکرده به خاطر این مطلب نامزدیهاتون رو بهم نزنید یا برعکس نامزد نشید باکسی.

*پیوند فروردین با سایر ماهها
فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر
فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد
فروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
فروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
فروردین با آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
فروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند
فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
فروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

*پیوند اردیبهشت با سایر ماهها
اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید
اردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند
اردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار
اردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل
اردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت با دی : ( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
اردیبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

*پیوند خرداد با سایر ماهها
خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند
خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات
خرداد با تیر : ( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند
خرداد با مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان
خرداد با شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر : ( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند
خرداد با آبان : ( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند
خرداد با آذر : ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
خرداد با دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
خرداد با اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

*پیوند تیر با سایر ماهها
تیر با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند
تیر با خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی
تیر با تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر با مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر با شهریور:(بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر با مهر : ( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر با آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
تیر با دی : (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر با بهمن : ( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
تیر با اسفند : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

*پیوند مرداد با سایر ماهها
مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
مرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد با خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت
مرداد با تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند
مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد با شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد با مهر : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مرداد با آبان : (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد با آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد با دی 🙁 متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد با اسفند : ( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

*پیوند شهریور با سایر ماهها
شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور با اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور با خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص
شهریور با تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان
شهریور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند
شهریور با شهریور : ( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند
شهریور با مهر : ( خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا
شهریور با آبان : ( متوسط ) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
شهریور با دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
شهریور با بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد
شهریور با اسفند 🙁 خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود

*پیوند مهر با سایر ماهها
مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
مهر با اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند
مهر با تیر : ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا
مهر با مرداد : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مهر با شهریور : ( خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند
مهر با مهر : ( خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند
مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند
مهر با آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند
مهر با دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند
مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
مهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

*پیوند آبان با سایر ماهها
آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان با اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند
آبان با تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند
آبان با مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان با شهریور : ( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند
آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات
آبان با آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان با دی : ( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
آبان با بهمن : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
آبان با اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

*پیوند آذر با سایر ماهها
آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم
آذر با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
آذر با تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
آذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
آذر با مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد
آذر با آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر با آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی
آذر با دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند
آذر با بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند : ( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

*پیوند دی با سایر ماهها
دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند
دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
دی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی با تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
دی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند
دی با آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
دی با آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند
دی با دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود
دی با بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
دی با اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

*پیوند بهمن با سایر ماهها
بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
بهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر
بهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
بهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد
بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش
بهمن با آبان : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
بهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
بهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

*پیوند اسفند با سایر ماهها
اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد
اسفند با اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند با خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر
اسفند با تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل
اسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
اسفند با شهریور : ( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند
اسفند با مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی
اسفند با آذر : ( متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد
اسفند با دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند با بهمن : ( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
اسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیای

منبع : هموطن سلام

————————————————-نامزدي همان ازدواج است ؟؟؟

معاشرت محدود زن و مرد جوان در دوره نامزدي‌، گونه‌اي وابستگي و تعلق خاطر ايجاد مي‌كند اين وابستگي و تعلق خاطر‌، زماني دردسر ساز مي‌شود.

مادربزرگ مي‌گفت هنگامي‌كه خواستگار آمد، تنها حق داشت از سوراخ جاي كليد، مجلس را تماشا كند‌.از آنجا هم كه چيزي پيدا نبود، يا چشم و ابروي داماد را مي‌ديد يا سبيلش را يا گوشش را. هرقدر نگاهش را به اين سو و آن سو چرخاند نتوانست چهره او را يكبار كامل ببيند.
همه كارها و حرف‌ها و قرار و مدارها به‌عهده بزرگ‌ترها بود تا سرانجام روز عروسي فرا مي‌رسيد: داماد را از يك‌طرف كوچه مي‌آوردند‌، عروس را از طرف ديگر.
مقابل چهره هريك آيينه‌اي نگاه داشته بودند. آرام‌آرام كه به هم نزديك مي‌شدند براي نخستين بار يكديگر را در آيينه مي‌ديدند؛ پس از آنكه جهيزيه عروس در خانه‌اش چيده شد و خطبه عقد را هم خوانده بودند.
اين گونه ازدواج براي جوانان جامعه كنوني ما به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و نزد قشر تحصيل‌كرده و دانشگاهي افسانه است و پدر و مادرها از يك سو تعلق خاطر و ريشه در باورهاي نسل مادربزرگ دارند كه دريچه شناخت همسر آينده‌اش سوراخ جاي كليد بود و براي نخستين بار او را در روز عروسي مي‌ديد؛ روز شروع زندگي‌شان! نسلي كه نه تنها با اجازه بزرگ‌ترها كه با تصميم آنها ازدواج مي‌كرد و از سوي ديگر مسئول برآوردن خواسته‌ها و نيازهاي فرزندانشان بود‌. نسل جديد‌: نسلي با روح پيچيده، گسترده و حق طلب امروزين كه اصول و قواعد و آداب ازدواج و زندگي را خدمتگزار و روشنگر و تسهيل‌كننده راهش مي‌خواهد نه بند و زنجيري كه به دنبال قرباني گرفتن از ميان انسان‌هاست. براي پدر و مادرها كشيده شدن از اين دو سو مرحله‌گذاري است كه هنوز به پايان نرسيده.
كشتي معيارهاي ازدواج، انتخاب همسر و شكل و شيوه زندگي مشترك‌، همچنان در تلاطم است؛ تلاطمي كه حاصل برخورد امواج باورها و سنت‌هاي پيشينيان با نيازها، پرسش‌ها و خواسته‌هاي انسان‌هاي امروز است و كار پدر و مادرها كه سكان دار اين كشتي هستند و در انتظار آرام‌شدن دريا‌، چندان ساده نيست. توجه به برخي نكات و اصلاح برخي روش‌ها كارآمد و مفيد خواهد بود. اگر برخي پدر و مادرها گرد غفلت را از ديدگان زدوده و امور را با نگاهي واقع‌بين و متناسب با نيازها و شرايط روز ببينند آنگاه زودتر شاهد آرام شدن امواج خواهيم بود. با انتخاب عاقلانه همسر زندگي‌هاي مشترك آرام‌تر و لذتبخش‌تر مي‌شود.
انتخاب موفقيت آميز همسر مستلزم عوامل بسياري از جمله داشتن شناخت است.
سير منطقي اين انتخاب شامل مراحل: انتخاب اوليه ، گذراندن دوره شناخت نامزد و تصميم‌گيري نهايي در مورد اوست.كم بها دادن به مرحله مياني (دوره شناخت نامزد و همسر آينده )موجب بالا رفتن امكان اشتباه در تصميم‌گيري نهايي است. براي نزديك شدن به كيفيت و كميت مطلوب دوره شناخت همچنان شاهد موانع فرهنگي‌‌اي هستيم كه هرقدر به شهرهاي كوچك و نقاط دور افتاده كشور نزديك شويم آن موانع را عظيم‌تر خواهيم يافت‌.

1- عقد براي راحتي خيال‌:
هنوز هم خانواده‌هايي هستند كه پس از انجام مرحله خواستگاري و انتخاب اوليه دختر و پسر‌، با حذف مرحله شناخت‌، مهر عقد دائم بر انتخاب اوليه ايشان زده و دوره نامزدي را تبديل به دوره عقد مي‌كنند. استدلال اين‌گونه خانواده‌ها چنين است: مي‌خواهيم عقدشان كنيم خيالمان راحت شود؛ به بيان ديگر، تن سپردن به دوره آشنايي پيش از ازدواج فرزندان براي اين پدر و مادرها اسباب ناراحتي خيال است.
از نتايج احتمالي اين شتاب والدين براي رسيدن به آرامش آن است كه اگر انتخاب، اشتباه بود و ناهمخواني و مشكلاتي در رابطه زوج وجود داشت با عقد زودهنگام‌، ناچار شوند به زندگي نامطلوب تن داده و يا درصورت از كف دادن طاقت‌، پس از سال‌ها رنج و تحمل و مدارا به‌دنبال طلاق رفته و تبعات و پيامدهاي آن را پذيرا باشند؛ چنين است كه تعجيل براي رسيدن به آرامش خيال لزوماً ايشان را به هدف مطلوب نخواهد رساند. از اين رو بهتر است خانواده‌ها بعد از آشنايي اوليه اقدام به رفت و آمد خانوداگي كرده و در چارچوب شرع و عرف جامعه اجازه دهند دختر و پسر زير نظر والدين با خصوصيات يكديگر بيشتر آشنا شوند تا هم اين آشنايي باعث كاهش تضادهاي بعدي گردد و هم خانواده ها با رعايت عرف مرسوم راه آشنايي بيشتر را فراهم كنند.

2- مقاومت در برابر حقيقت:
گرچه خانواده‌ها پس از مراسم خواستگاري و انتخاب اوليه دختر و پسر، با معاشرت آنها براي شناخت بيشتر موافقت مي‌كنند اما هميشه انصراف و پشيماني ايشان از انتخاب را به‌سادگي نمي‌پذيرند، غافل از آنكه پس از دوره شناخت با 2گزاره منطقي روبه‌رو هستيم كه يكي تاييد و ديگري رد انتخاب است و دليل منطقي وجود ندارد كه لزوما در انتظار تاييد انتخاب باشيم، در حالي كه برخي انگيزه‌هاي احساسي و فرهنگي والدين را به انتظار تاييد انتخاب مي‌نشاند و پشيماني فرزندشان از انتخاب را گونه‌اي ناكامي و شكست مي‌دانند؛
به‌ويژه اگر اين پشيماني (پشيماني از انتخاب فرد خاص پس از دوره نامزدي) چندبار تكرار شود‌.چه بسا همين انگيزه‌ها و تمايلات احساسي و فرهنگي و شتاب براي عروس يا داماد‌كردن فرزند و نيز هراس از به‌هم خوردن نامزدي فضاي تصميم‌گيري عاقلانه را براي زوج جوان تنگ كند. چه خوب است اگر پدر و مادر پس از دوره شناخت به فرزند خود بگويند: اگر به انتخاب خود باور و اطمينان بيشتر يافته‌اي از انتخاب درست تو خوشحاليم و اگر از انتخاب خود پشيمان شده‌اي باز هم خوشحاليم كه به موقع متوجه مشكلات احتمالي شده و از يك زندگي مشترك ناموفق‌، بركنار مانده‌اي.

3- پخش اخبار:
يكي از اشتباهات و عادات ناپسند فرهنگي برخي والدين آن است كه پيش از قطعي شدن مسئله انتخاب همسر‌، در حالي‌كه فرزندشان دوره شناخت نامزد را مي‌گذراند دوست و فاميل را از انتخاب اوليه فرزندشان باخبر مي‌سازند، همين امر سبب مي‌شود كه اگر زن يا مرد جوان از انتخاب خود پشيمان شوند فضاي مناسبي براي بيان آنچه در دل دارند، نيابند. گويي بايد دليل پشيماني و نتايج شناخت نامزد را براي همه اطرافيان توضيح دهند. قدري خودداري در بيان مسائل خصوصي خانواده و پرهيز از شتاب براي خبركردن ديگران از پيامد منفي رنج و فشار روحي براي فرزندان خواهد كاست.
گاه پيچيدگي و بزرگي اين اشتباه در حدي است كه برخي خانواده‌ها شروع آشنايي و نامزدي زوج جوان را با يك مهماني مفصل اعلام مي‌كنند. دوستي مي‌گفت: پس از قدري معاشرت و شناخت نامزدم، از انتخاب خود پشيمان شده و خانواده را از پشيماني و تغيير تصميمم آگاه كردم، پس از آن از مادرم شنيدم: « نمي‌خوام چيه؟ من 200نفر را شام دادم! » سخن اين مادر به خوبي نشانگر كاستي‌هايي است كه در آن حرف مردم، همچنان پيشتاز است و بر سعادت فرد ترجيح داده مي‌شود.

4- شتاب براي تداركات ازدواج‌:
اگر هنگامي‌كه زوج نامزد شده در حال شناخت يكديگر هستند‌، خانواده‌ها را در تدارك جشن و تهيه جهيزيه و گرفتن وام و… ببينند خود را در معرض يك عمل انجام شده مي‌يابند و دوره نامزدي عملاً كاركرد واقعي و اصلي خودش (شناخت) را از دست داده و تبديل به مقدمه ازدواج مي‌شود. مفيدتر است اگر در دوره شناخت نامزد، رفتار والدين‌، همواره به زوج نامزد‌شده نشان دهد كه بيش و پيش از هر چيز در انتظار نتيجه شناخت و تحقيق زوج از يكديگر هستند‌.

5- آسان‌گيري نابه‌جا:
بارها شاهد بوده‌ايم كه زن يا مرد جوان از برخي رفتار ناشايست نامزد و يا مشكلات ارتباطي‌اش با او نزد پدر و مادر شكايت‌مي‌برد و از ايشان مي‌شنود كه «خوب مي‌شه.وقتي رفتيد زير‌يك‌سقف درست مي‌شه.»روشن است كه نمي‌توان در رؤيا و تخيل و آرمان خواهي مطلق زيست و توقع انسان كامل از همسر داشت اما هشدارهايي چون گرايش فرد به مواد‌مخدر، وابستگي‌هاي بسيار به خانواده، خسّت، عدم‌كنترل خشم، داشتن همنشينان ناشايست و تفاوت‌هاي عميق و وسيع فرهنگي و فردي و… مواردي نيست كه به‌سادگي قابل چشم پوشي باشد و تنها زير يك سقف رفتن مشكلي را حل نمي‌كند. گاه ديده شده كه برخي خانواده‌ها توقع دارند اختلالات روحي و مشكلات اخلاقي و رفتاري فرزندشان نيز با ازدواج برطرف شود‌! به بيان ديگر ازدواج را جايگزين مراجعه به روانپزشك و مشاور مي‌دانند.

6- چشم پوشي از اهميت مشاوره:
به انتظار روزي هستيم كه افراد‌، با همان جديت و باوري كه براي درمان مشكلات جسمي‌، به پزشكان متخصص مراجعه كرده و آماده پذيرش هر زحمت و هزينه‌اي براي رسيدن به سلامت و بهبودي هستند‌، براي حل مسائل روحي و معنوي زندگي‌، مانند انتخاب همسر نيز مراجعه به روان‌شناس و مشاور را لازم بدانند.

7- نداشتن توانايي تفكيك مسائل:
معاشرت محدود زن و مرد جوان در دوره نامزدي‌، گونه‌اي وابستگي و تعلق خاطر ايجاد مي‌كند (هر قدر هم كه براي خود تكرار كنند در دوره شناخت به‌سر مي‌برند‌)اين وابستگي و تعلق خاطر‌، زماني دردسر ساز مي‌شود كه زوج متوجه مي‌شوند مشكلات جدي در رابطه‌شان دارند اما به‌دليل بندهاي احساسي قادر به تصميم‌گيري عاقلانه نيستند‌. در اين گونه شرايط برعهده والدين است كه فرزند را در تفكيك مسائل احساسي و عقلي ياري داده و به او يادآور شوند كه براي ‌تن ندادن به زندگي فرسايشي و قرباني نشدن به‌دليل ازدواج اشتباه، بايد دوره نقاهت روحي و احساسي و رنج دل كندن را تاب آورد.

8- به تأخير انداختن آزمايش‌هاي پزشكي‌:
شايسته است انجام آزمايش‌هاي پزشكي‌، پيش از آغاز مرحله شناخت مورد توجه قرار گيرد‌. گاه غفلت از اين امر پيامدهاي رنج آور و يا جبران‌ناپذيري را به‌دنبال مي‌آورد و آن زماني است كه زوج جوان پس از اطمينان يافتن از هماهنگي و توافق فكري و فرهنگي و ايجاد وابستگي و باور به يكديگر‌، نتيجه منفي آزمايش را مانع ازدواج خود مي‌بينند.

منبع : هموطن سلام

با متولدین چه ماهی ازدواج بکنم؟

چهل نما
رایانمهربهنودگشت