عكس: مهناز افشار و برخی هنرمندان در مراسم ختم ایرج قادری

   مهناز افشار فلور نظری ماه چهره خلیلی سینما پرس   

عكس: مهناز افشار در مراسم ختم ایرج قادری

عكس: مهناز افشار و برخی هنرمندان در مراسم ختم ایرج قادری
 
 عكس: مهناز افشار و برخی هنرمندان در مراسم ختم ایرج قادری

مهناز افشار

عكس: مهناز افشار و برخی هنرمندان در مراسم ختم ایرج قادری

فلور نظری

ماه چهره خلیلی

سینما پرس 

 

عكس: مهناز افشار و برخی هنرمندان در مراسم ختم ایرج قادری