عکسهایی از جذاب‌ترین مردان دنیا

&nbsp مجله آمر&#1740کا&#1740&#1740 مردم ل&#1740ست جذاب‌تر&#1740ن مردان دن&#1740ا را منتشر کرد. ا&#1740ن ل&#1740ست که مجله مردم هر سال آن را اعلام م&#1740‌کند، &#1740ک&#1740 از معتبرتر&#1740ن ل&#1740ستها در نوع خودش است. ه&#1740و جکمن، باز&#1740گر استرال&#1740ا&#1740&#1740 در ا&#1740ن ل&#1740ست به عنوان جذاب‌تر&#1740ن مرد دن&#1740ا انتخاب شد. جکمن باز&#1740گر 40 ساله استرال&#1740ا&#1740&#1740 است که 189 سانت&#1740 متر قد […]

&nbsp
مجله آمر&#1740کا&#1740&#1740 مردم ل&#1740ست جذاب‌تر&#1740ن مردان دن&#1740ا را منتشر کرد. ا&#1740ن ل&#1740ست که مجله
مردم هر سال آن را اعلام م&#1740‌کند، &#1740ک&#1740 از معتبرتر&#1740ن ل&#1740ستها در نوع خودش است. ه&#1740و
جکمن، باز&#1740گر استرال&#1740ا&#1740&#1740 در ا&#1740ن ل&#1740ست به عنوان جذاب‌تر&#1740ن مرد دن&#1740ا انتخاب شد.
جکمن باز&#1740گر 40 ساله استرال&#1740ا&#1740&#1740 است که 189 سانت&#1740 متر قد دارد. مجله مردم در
مورد ا&#1740ن انتخاب گفت:« او باز&#1740گر بس&#1740ار توانا&#1740&#1740 است- ستاره‌ا&#1740 است که م&#1740‌تواند
بخواند، برقصد و از اسلحه به‌خوب&#1740 استفاده کند.»
&nbsp

ه&#1740و جکمن


به گزارش دوخت به نقل از چ&#1740ناد&#1740ل&#1740، دان&#1740ل کرگ، باز&#1740گر مجموعه جد&#1740د ج&#1740مز باند،
در جا&#1740گاه دوم ا&#1740ن ل&#1740ست قرار گرفت. او با چشمان آب&#1740 جذاب و اندام عضلان&#1740 خود
طرفداران بس&#1740ار&#1740 دارد.
&nbsp
دان&#1740ل کرگ
&nbsp
&nbsp

جان هام، باز&#1740گر ف&#1740لم «مردان د&#1740وانه» نفر سوم ا&#1740ن ل&#1740ست است. زاك افرون، باز&#1740گر
ف&#1740لم «مدرسه موز&#1740کال» و رابرت باکل&#1740 به ترت&#1740ب نفرات چهارم و پنجم ا&#1740ن ل&#1740ست را
تشک&#1740ل م&#1740‌دهند.
&nbsp
جان هام
&nbsp
&nbsp

د&#1740و&#1740د بکام، باز&#1740کن فوتبال؛ خاو&#1740ر باردم، برنده جا&#1740زه اسکار؛ رابرت پات&#1740نسون،
ستاره ف&#1740لم «گرگ و م&#1740ش»؛ جاشوا جکسون باز&#1740گر و ما&#1740کل ف&#1740ل&#1740پس، برنده مدال طلا&#1740
المپ&#1740ک در رشته شنا، نفرات بعد&#1740 ل&#1740ست جذاب‌تر&#1740ن مردان دن&#1740ا هستند.
&nbsp
خاو&#1740ر باردم
&nbsp

از سا&#1740ر افراد مشهور&#1740 که سالها&#1740 گذشته در صدر ل&#1740ست جذاب‌تر&#1740ن مردان مجله مردم
قرار گرفته‌اند م&#1740‌توان جورج کلون&#1740، برد پ&#1740ت و مت د&#1740مون را نام برد.

عکسهایی از جذاب‌ترین مردان دنیا