عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

– نوزادی که همزمان با سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان متولد شد و والدین او نام احمدی‌نژاد را برای وی انتخاب کرده‌اند. ============= تصاویری از خانواده رئیس جمهمور

احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

– نوزادی که همزمان با سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان متولد شد و والدین او نام احمدی‌نژاد را برای وی انتخاب کرده‌اند.

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر

=============

تصاویری از خانواده رئیس جمهمور

عکسهای دیدنی : احمدی‌نژاد در آغوش پدر و مادر