عکس:وقتی مسئول یک سایت مستهجن،خاطرخواه پیدا می کند!

با ا&#1740ده &#1740ک&#1740 از کاربران شبکه ف&#1740س بوک، کمپ&#1740ن ا&#1740 با عنوان حام&#1740ان خانواده زندان&#1740ان س&#1740اس&#1740 در ا&#1740ران تشک&#1740ل شد که کاربران ف&#1740س بوک با عضو&#1740ت در آن و با انتخاب &#1740ک&#1740 از افراد موجود در آلبوم عکس، خود را خواهر &#1740ا برادر ا&#1740ن زندان&#1740ان عنوان کرده و با ا&#1740ن کار به حما&#1740ت مجاز&#1740 از […]

با ا&#1740ده &#1740ک&#1740 از کاربران شبکه ف&#1740س بوک، کمپ&#1740ن ا&#1740 با عنوان حام&#1740ان خانواده زندان&#1740ان
س&#1740اس&#1740 در ا&#1740ران تشک&#1740ل شد که کاربران ف&#1740س بوک با عضو&#1740ت در آن و با انتخاب &#1740ک&#1740 از
افراد موجود در آلبوم عکس، خود را خواهر &#1740ا برادر ا&#1740ن زندان&#1740ان عنوان کرده و با ا&#1740ن
کار به حما&#1740ت مجاز&#1740 از ا&#1740ن اغتشاشگران حوادث پس از انتخابات م&#1740 پردازند.

به گزارش خبرنگار بولتن، نکته جالب ا&#1740ن کمپ&#1740ن، وجود نام و تصو&#1740ر برخ&#1740 از افراد است
که نه تنها س&#1740اس&#1740 ن&#1740ستند بلکه با جرم ها&#1740&#1740 تاسف بار هم اکنون در زندان به سر م&#1740
برند.

بنابر ا&#1740ن گزارش، از جمله ا&#1740ن افراد سع&#1740د ملک پور است که و&#1740 به دل&#1740ل جرم ها&#1740&#1740 از
جمله راه انداز&#1740 سا&#1740ت ها&#1740 مسهتجن فارس&#1740، انتشار تصاو&#1740ر مسهتجن و موارد مشمئز کننده
و تاسف بار د&#1740گر است که اکنون پرونده و&#1740 در حال رس&#1740دگ&#1740 بوده و در زندان به سر م&#1740
برد.
&nbsp


&nbsp

از سو&#1740 د&#1740گر جالب است که برخ&#1740 از اعضا&#1740 کمپ&#1740ن به وجود نام و تصو&#1740ر ا&#1740ن فرد برخ&#1740
د&#1740گر که با جرم ها&#1740 غ&#1740رس&#1740اس&#1740 در زندان هستند اعتراض و ا&#1740ن مسئله را موجب آبرو ر&#1740ز&#1740
اعلام کرده اند ول&#1740 گوش خواهر و برادر ها&#1740 ا&#1740ن افراد مفسد ف&#1740 الارض بدهکار ا&#1740ن
افراد ن&#1740ست و ا&#1740ن نشان از ا&#1740ن دارد که ا&#1740ن خواهر و بردار ها&#1740 ناتن&#1740 و مجاز&#1740 به
دنبال … هستند تا آزاد&#1740 زندان&#1740ان س&#1740اس&#1740!!

در مورد سع&#1740د ملک پور و برخ&#1740 د&#1740گر نکته جالب ا&#1740نجاست که ا&#1740ن افراد مدت ها پ&#1740ش حت&#1740
&#1740ک سال پ&#1740ش از بروز حوادث پس ازانتخابات و اغتشاشات دستگ&#1740ر شده و سا&#1740ت ها&#1740 آن ها
ن&#1740ز هک شده بود که ا&#1740ن افراد و برخ&#1740 د&#1740گر در عمل&#1740ات&#1740 غرور آفر&#1740ن که ماه ها و حت&#1740
سال ها کار اطلاعات&#1740 آن طول کش&#1740ده بود توسط ن&#1740روها&#1740 گمنام مرکز بررس&#1740 ها&#1740 جرا&#1740م
سازمان &#1740افته سا&#1740بر&#1740 دستگ&#1740ر شدند.

نا گفته نماند که اعمال و جرا&#1740م ا&#1740ن افراد هم در رسانه ها&#1740 مجاز&#1740 و مکتوب منتشرشد و
هم اعترافات ا&#1740ن افراد از صدا و س&#1740ما ن&#1740ز پخش شد.

&nbsp

سع&#1740د ملک پور ک&#1740ست ؟

در گزارش سا&#1740ت گرداب اتهامات ملک پور ا&#1740نگونه ب&#1740ان شده است.

-متهم سعيد.م با نام مستعار س&#1740اوش حس&#1740ن‌خان&#1740:

مد&#1740ر شبکه بزرگتر&#1740ن سا&#1740ت ها&#1740 مستهجن، ضدد&#1740ن و ضد امن&#1740ت فارس&#1740‌زبان به نام ا&#1740ران
سکس و با آدرس اصل&#1740 avizoon.com و حام&#1740 فن&#1740 و مال&#1740 سا&#1740ت xpersia.com و
biaclip.net و shahvatsara.com مي باشد. (گزارش مربوط به شبکه مضل&#1740ن 2 – سا&#1740ت
گرداب)

در واقع ملک پور گرداننده &#1740ک&#1740 از بزرگتر&#1740ن و مشهورتر&#1740ن سا&#1740تها&#1740 پورنو فارس&#1740 به
نام آو&#1740زون بوده و البته حام&#1740 چند&#1740ن سا&#1740ت پورنو&#1740 نسبتاْ معروف د&#1740گر ن&#1740ز بوده
است. و&#1740 در خارج از کشور زندگ&#1740 م&#1740 کرده و شناسا&#1740&#1740 و بازداشت و&#1740 پس از کارها&#1740
اطلاعات&#1740 و در بلند مدت امکان پذ&#1740ر شده است، بازداشت و&#1740 مدتها مخف&#1740 مانده تا
امکان شناسا&#1740&#1740 و بازداشت کاربران فعال و مد&#1740ران انجمنها و همکاران و&#1740 در راه
انداز&#1740 سا&#1740تها&#1740 پورنو امکان پذ&#1740ر باشد و فکر م&#1740کنم با من موافق بود&#1740د که اگر
قرار بود در &#1740ک روند قانون&#1740 احضار&#1740ه برا&#1740 ا&#1740ن فرد ارسال شود نه او و نه ه&#1740چ کس
د&#1740گر&#1740 از همکاران و&#1740 بازداشت نم&#1740 شدند!

جالب است که در خبرها&#1740&#1740 که در رابطه با ملک پور در سا&#1740تها&#1740 خبر&#1740 منتشر شده است
ه&#1740چ اشاره ا&#1740 به فعال&#1740ت اصل&#1740 و&#1740 نشده است. ه&#1740چ اشاره ا&#1740 به سا&#1740ت آو&#1740زون و مطالب
آن نشده است و فقط به ا&#1740ن بسنده شده که ا&#1740ن زندان&#1740 س&#1740اس&#1740 در رابطه با پرونده‌&#1740
موسوم به «مضل&#1740ن &#1778» مربوط به جرا&#1740م ا&#1740نترنت&#1740 بازداشت شده است و او را &#1740ک فارغ
التحص&#1740ل دانشگاه شر&#1740ف در رشته متالوژ&#1740 معرف&#1740 م&#1740کنند که در کانادا به طراح&#1740 وب
سا&#1740ت اشتغال داشته است. حداقل ا&#1740ن است که نه در نامه ملک پور و نه در اخبار
مرتبط به آن و همچن&#1740ن گفته ها&#1740 همسر و&#1740 اتهام اصل&#1740 ملک پور در مد&#1740ر&#1740ت سا&#1740ت
پورنو رد نشده است و همچن&#1740ن مشخص است که ملک پور ه&#1740چگونه فعال&#1740ت شاخص&#1740 در عرصه
س&#1740اس&#1740 &#1740ا حقوق بشر (به جز آنکه فعال&#1740تش در سا&#1740ت آو&#1740زون و چند سا&#1740ت مشابه د&#1740گر
را فعال&#1740ت س&#1740اس&#1740 بخوان&#1740م &#1740ا ا&#1740نکه واقعا ا&#1740ن فرد با اهداف س&#1740اس&#1740 سا&#1740ت پورنو راه
انداز&#1740 کرده باشد) نداشته است و با ا&#1740ن حساب نام بردن از و&#1740 به عنوان زندان&#1740
س&#1740اس&#1740 در متن ا&#1740ن خبرها عملا توه&#1740ن&#1740 به زندان&#1740 س&#1740اس&#1740 است!.

من نم&#1740‌دانم! شا&#1740د تعر&#1740ف زندان&#1740 س&#1740اس&#1740 تغ&#1740&#1740ر کرده است &#1740ا شا&#1740د راه انداز&#1740
سا&#1740تها&#1740 پورنو هم به فهرست فعال&#1740تها&#1740 س&#1740اس&#1740 اضافه شده است که اگر ا&#1740نگونه باشد
ملک پور با توجه به تعداد کاربران و بازد&#1740دکنندگان سا&#1740تش قاعدتاً &#1740ک&#1740 از
بزرگتر&#1740ن فعالان س&#1740اس&#1740 دهه اخ&#1740ر بوده است و علاقمندان به پناهندگ&#1740 هم راه&#1740 جد&#1740د
برا&#1740 اثبات فعال&#1740ت س&#1740اس&#1740 و در&#1740افت اقامت پ&#1740دا کرده اند.

بررس&#1740 و تحل&#1740ل حقوق&#1740 روند &#1740ک پرونده (حت&#1740 اگر مربوط به &#1740ک متجاوز به کودکان و
منحرف جنس&#1740 باشد ) و اشاره به اشتباهات قانون&#1740 صورت گرفته در روند پ&#1740گ&#1740ر&#1740 &#1740ک
پرونده کار&#1740 ب&#1740 ا&#1740راد و حت&#1740 ستودن&#1740 است اما معصوم ساز&#1740 و تغ&#1740&#1740ر ماه&#1740ت اتهام و
جرم &#1740ک فرد و قرار دادن او در کنار افراد&#1740 که به دل&#1740ل گرا&#1740ش &#1740ا اظهار نظر س&#1740اس&#1740
بازداشت شده اند حت&#1740 اگر با انگ&#1740زه د&#1740گر&#1740 باشد شا&#1740سته سا&#1740تها&#1740&#1740 که مدع&#1740 اطلاع
رسان&#1740 هستند ن&#1740ست. ادامه چن&#1740ن روند&#1740 چ&#1740ز&#1740 ن&#1740ست جز آنکه به ب&#1740 اعتماد&#1740 به اخبار
منتشر شده درباره زندان&#1740ان س&#1740اس&#1740 ب&#1740انجامد و مقام زندان&#1740 س&#1740اس&#1740 در حد هر مجرم
معمول&#1740 پا&#1740&#1740ن آورده شود.

از بخش جد&#1740 ا&#1740ن بحث که بگذر&#1740م ادعاها&#1740 همسر ملک پور هم در نوع خود خواندن&#1740 است.
او در جا&#1740&#1740 ادعا کرده است که همسرش مجبور به همکار&#1740 با سا&#1740ت گرداب شده است و
چن&#1740ن ادامه م&#1740 دهد که « …چه بسا گروه‌ها&#1740 متعدد&#1740 برا&#1740 هک کردن سا&#1740ت گرداب
تلاش کردند ومتاسفانه چندان کار&#1740 از پ&#1740ش نتوانستند ببرند و من مطمئنم که تخصص
بالا&#1740 همسر من در ا&#1740ن امر ب&#1740‌ تاث&#1740ر نبوده است..» . از قرار در کشور کمبود شد&#1740د
متخصص امن&#1740ت شبکه دار&#1740م و حداقل فا&#1740ده بازداشت مد&#1740ر سا&#1740ت آو&#1740زون بالابردن سطح
امن&#1740ت شبکه در کشور بوده است!

عکس:وقتی مسئول یک سایت مستهجن،خاطرخواه پیدا می کند!