عکس : بازیگران نقش زلیخا در فیلم‌های مختلف داستان حضرت یوسف (ع)

کتایون ریاحی – ایران ماندا دونوهویی – در آغاز، 2000 کتی کریگ – یوسف، 2000 جوان کولینس، یوسف، 1999 لسلی ان ورن – یوسف، 1995 یو سارا – یوسف، 1994 کای فیشر – فرعون، 1982 راشل شور – داستان یوسف و زلیخا، 1974

عکس : بازیگران نقش زلیخا در فیلم‌های مختلف داستان حضرت یوسف (ع)

کتایون ریاحی – ایران
ماندا دونوهویی – در آغاز، 2000
کتی کریگ – یوسف، 2000
جوان کولینس، یوسف، 1999
لسلی ان ورن – یوسف، 1995
یو سارا – یوسف، 1994
کای فیشر – فرعون، 1982
راشل شور – داستان یوسف و زلیخا، 1974

عکس : بازیگران نقش زلیخا در فیلم‌های مختلف داستان حضرت یوسف (ع)

عکس : بازیگران نقش زلیخا در فیلم‌های مختلف داستان حضرت یوسف (ع)