عکس : حادثه اي بس شگفت انگيز…!

به اين عكس نگاه كنيد. محل شكسته شدن نرده ها كه در سمت راست ماشين قرار دارد مشخص است.. مردمي كه در بالا ايستاده اند، در حال اشاره كردن به وانت هستند. وانت در حال حركت از سمت راست به چپ بوده و زماني كه با نرده ها برخورد مي كند چندين بار معلق مي […]

به اين عكس نگاه كنيد. محل شكسته شدن نرده ها كه در سمت راست ماشين قرار دارد مشخص است.. مردمي كه در بالا ايستاده اند، در حال اشاره كردن به وانت هستند. وانت در حال حركت از سمت راست به چپ بوده و زماني كه با نرده ها برخورد مي كند چندين بار معلق مي زند و از جلوي كانال عبور مي كند و در جهت خلاف حركت خود ساكن بر جاي مي ماند:

عکس : حادثه اي بس شگفت انگيز...!

حالا به عكس دوم نگاه كنيد :

عکس : حادثه اي بس شگفت انگيز...!

راننده اين ماشين اگر قبلا به خدا اعتقاد نداشته حالا حتما معتقد شده است.
بازنویس

عکس : حادثه اي بس شگفت انگيز…!