عکس : خنده تلخ مردم کرمان در خیابانها

خنده تلخ مردم کرمان در خ&#1740ابانها حت&#1740 با ا&#1740جاد د&#1740واره ها&#1740 س&#1740مان&#1740 در برخ&#1740 قسمتها سع&#1740 کرده اند آب جار&#1740 شده را در &#1740ک قسمت خاص نگه دارند که در سا&#1740ر قسمتها&#1740 جو&#1740 جار&#1740 نشود که هم&#1740ن مسئله بارها موجب شده است که فاضلاب وارد خ&#1740ابان شود و پس از گذشت چند روز ا&#1740ن د&#1740واره […]

حت&#1740 با ا&#1740جاد د&#1740واره ها&#1740 س&#1740مان&#1740 در برخ&#1740 قسمتها سع&#1740 کرده اند آب جار&#1740 شده را در
&#1740ک قسمت خاص نگه دارند که در سا&#1740ر قسمتها&#1740 جو&#1740 جار&#1740 نشود که هم&#1740ن مسئله بارها
موجب شده است که فاضلاب وارد خ&#1740ابان شود و پس از گذشت چند روز ا&#1740ن د&#1740واره را
تخر&#1740ب کردند.
مهر: عدم رعا&#1740ت
نکات استاندارد شهر&#1740 بار د&#1740گر موجب جار&#1740 شدن فاضلاب در جو&#1740ها&#1740 آب کرمان و
نارضا&#1740ت&#1740 مردم شده است و در ا&#1740ن م&#1740ان شهروندان کرمان&#1740 خواهان بررس&#1740 مراکز
بهداشت&#1740 ا&#1740ن استان در خصوص م&#1740زان آلودگ&#1740 احتمال&#1740 ا&#1740ن آبها هستند.

بحث
بالا آمدن آبها&#1740 ز&#1740رسطح&#1740 هر روز برا&#1740 مردم کرمان ابعاد تازه ا&#1740 پ&#1740دا م&#1740 کند و
با توجه به بالا آمدن ب&#1740شتر سطح ا&#1740ن آبها در کرمان، سکوت سنگ&#1740ن مسئولان
وزارتخانه ن&#1740رو که با&#1740د هز&#1740نه طرح فاضلاب کرمان را تام&#1740ن کند، ادامه دارد.

آبها&#1740 ز&#1740رزم&#1740ن&#1740 کرمان وارد فاز جد&#1740د&#1740 شده اند و زندگ&#1740 مردم را تهد&#1740د م&#1740 کند
بطور&#1740که حت&#1740 در بس&#1740ار&#1740 از ز&#1740رزم&#1740نها&#1740 مناطق بافت قد&#1740م شهر وضع&#1740ت بجا&#1740&#1740 رس&#1740ده
است که آب در ا&#1740ن مکانها جمع م&#1740 شود و هر روز ن&#1740ز سطح ا&#1740ن آبها بالاتر م&#1740 آ&#1740د و
خطوط انتقال آب شهر نزد&#1740کتر م&#1740 شود و ا&#1740ن درحال&#1740ست که طرح فاضلاب کرمان به دل&#1740ل
تزر&#1740ق قطره چکان&#1740 اعتبار به کند&#1740 پ&#1740ش م&#1740 رود.

ا&#1740ن روزها بحث جار&#1740 شدن ا&#1740ن آبها که در واقع همان فاضلاب شهر&#1740 کرمان&nbspاست در
جو&#1740ها&#1740 آب و آب&#1740ار&#1740 درختان و فضا&#1740 سبز با استفاده از ا&#1740ن آب، بدون انجام مراحل
تصف&#1740ه ن&#1740ز به نگران&#1740ها&#1740 مردم افزوده است.

خنده تلخ ساکنان خ&#1740ابان جهاد

چند&#1740 پ&#1740ش خبرگزار&#1740 مهر گزارش&#1740 در خصوص جار&#1740 شدن ا&#1740ن آبها در جو&#1740ها&#1740 آب
خ&#1740ابان جهاد منتشر کرد و ا&#1740نکه مردم از ا&#1740ن مسئله ناراض&#1740 هستند و خواستار اصلاح
وضع&#1740ت موجود هستند که با انعکاس ا&#1740ن خبر واکنشها&#1740 متفاوت&#1740 را در سطح شهر شاهد
بود&#1740م و ا&#1740نکه برخ&#1740 از مسئولان شهردار&#1740 در برخ&#1740 رسانه ها گفتند استفاده از ا&#1740ن
آبها در آب&#1740ار&#1740 فضا&#1740 سبز ه&#1740چ مشکل&#1740 برا&#1740 سلامت مردم ا&#1740جاد نم&#1740 کند از سو&#1740&#1740 ن&#1740ز
اقدامات&#1740 ن&#1740ز برا&#1740 جلوگ&#1740ر&#1740 از نفوذ آب به جو&#1740ها&#1740 آب خ&#1740ابان جهاد از س&#1740ستمها&#1740
انتقال آب ا&#1740جاد شد که ب&#1740شتر ا&#1740ن اقدامات آنقدر پ&#1740ش پا افتاده بود که منجر به
خنده تلخ ساکنان ا&#1740ن خ&#1740ابان شده است.


اما با کمال تاسف به دل&#1740ل تعلل دوباره پ&#1740مانکار فاضلاب در ا&#1740ن قسمت از شهر
پس از گذشت&nbspنزد&#1740ک &#1740ک ماه از جار&#1740 شدن آب در ا&#1740ن منطقه مردم خ&#1740ابان جهاد شاهد
جار&#1740 شدن چند باره آب در جوبها و حت&#1740 در برخ&#1740 مواقع خ&#1740ابان هستند.

پ&#1740مانکار انتقال آب از ابتدا&#1740&nbspسه راه ب&#1740ست متر&#1740 در خ&#1740ابان جهاد&nbspبه شبکه
فاضلاب شهر&#1740 کرمان در راستا&#1740 پمپاژ آب و در نها&#1740ت کاهش سطح آب در ا&#1740ن قسمت از
شهر تصم&#1740م جد&#1740 برا&#1740 ترم&#1740م ا&#1740ن شبکه انتقال ندارد و هر روز مردم ا&#1740ن منطقه شاهد
جار&#1740 شدن مجدد آب به جوبها&#1740 آب هستند.

بطور&#1740که در موارد&#1740 اقدام به س&#1740مان کردن محل نشست فاضلاب&nbsp&#1740ا حت&#1740 بستن لوله
قطور انتقال آب با لاست&#1740ک م&#1740 کند.

حت&#1740 با ا&#1740جاد د&#1740واره ها&#1740 س&#1740مان&#1740 در برخ&#1740 قسمتها سع&#1740 کرده اند آب جار&#1740 شده را
در &#1740ک قسمت خاص نگه دارند که در سا&#1740ر قسمتها&#1740 جو&#1740 جار&#1740 نشود که هم&#1740ن مسئله
بارها موجب شده است که فاضلاب وارد خ&#1740ابان شود و پس از گذشت چند روز ا&#1740ن د&#1740واره
را تخر&#1740ب کردند.

با تمام ا&#1740ن اقدامات پ&#1740ش پا افتاده و در بس&#1740ار&#1740 جهات غ&#1740ر کارشناس&#1740 به نظر م&#1740
رسد تنها راه حل ا&#1740ن مشکل تعو&#1740ض کامل لوله ها&#1740 تعب&#1740ه شده است و &#1740ا ا&#1740نکه
مسئولان آب و فاضلاب نسبت به تغ&#1740&#1740ر پ&#1740مانکار اقدام کنند و نظارت ب&#1740شتر&#1740 در خصوص
طرحها&#1740 ا&#1740ن چن&#1740ن&#1740 داشته باشند.

مشکل نشت آبها&#1740 ز&#1740ر زم&#1740ن&#1740 بزود&#1740 رفع م&#1740
شود

مد&#1740رعامل شرکت آب و فاضلاب کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در ا&#1740ن
خصوص گفت: در خ&#1740ابان جهاد &#1740ک&#1740 از لوله ها&#1740 اصل&#1740 فاضلاب رد م&#1740 شود اما متاسفانه
حجم ز&#1740اد آبها&#1740 بالا آمده در ا&#1740ن منطقه آنقدر ز&#1740اد است که مجبور هست&#1740م قبل از
اجرا&#1740 طرح آبها را تخل&#1740ه کن&#1740م.

محمد تربت&#1740 با قول مساعد در خصوص رفع کامل مشکل به وجود آمده افزود: در واقع
طرح فاضلاب با&#1740د 3.5 متر پا&#1740&#1740ن تر از سطح آب اجرا شود و به هم&#1740ن خاطر تنها راه
ما انتقال آب به وس&#1740له پمپاژ به شبکه فاضلاب در انته&#1740 خ&#1740ابان است.

و&#1740 در خصوص کند&#1740 اجرا&#1740 ا&#1740ن طرح ن&#1740ز گفت: کمبود اعتبار مهمتر&#1740ن مشکل شبکه
فاضلاب کرمان است.

مسئولان بدنبال حل مشکل مردم باشند

&#1740ک&#1740 از ساکنان خ&#1740ابان جهاد کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه ط&#1740
ماه اخ&#1740ر بارها آبها&#1740 فاضلاب شهر&#1740 کرمان بارها در جو&#1740 آب حد فاصل خ&#1740ابان ب&#1740ست
متر&#1740 تا انته&#1740 خ&#1740ابان جهاد سرر&#1740ز م&#1740 شود و مسئولان برا&#1740 رفع ا&#1740ن مشکل راه چاره
ا&#1740 جز خاک ر&#1740ختن و &#1740ا س&#1740مان کردن محلها&#1740 نشت آب انجام نم&#1740 دهند که در فاصله
اندک مجددا موجب بروز مشکل م&#1740 شود.


ا&#1740ن شهروند کرمان&#1740 افزود: چگونه ممکن است که آب&#1740 که ناش&#1740 از فاضلاب شهر و
خ&#1740ابان جهاد است ه&#1740چگونه مشکل بهداشت&#1740 نداشته باشد توج&#1740ه ا&#1740ن مسئله ب&#1740شتر نوع&#1740
فرافکن&#1740 است و از مسئولان بهداشت&#1740 کرمان م&#1740 خواه&#1740م در ا&#1740ن خصوص نظر قطع&#1740 خود را
بدهند که اگر جار&#1740 شدن ا&#1740ن آبها مشکل بهداشت&#1740 ا&#1740جاد م&#1740 کند از ا&#1740ن کار جلوگ&#1740ر&#1740
شود.

جو&#1740ها آب&nbspبه محل پرورش پشه تبد&#1740ل شده اند

و&#1740 افزود: به فرض محال فاضلاب شهر آلودگ&#1740 نداشته باشد که بس&#1740ار بع&#1740د است اما
باق&#1740مانده آب به مدت ب&#1740ش از &#1740ک ماه در جو&#1740ها&#1740 آب جلو&#1740 منازلمان موجب لجن زدگ&#1740
جوبها&#1740 آب و افزا&#1740ش قابل توجه حشرات موز&#1740 به خصوص پشه شده است.

&#1740ک&#1740 د&#1740گر از ساکنان خ&#1740ابان جهاد افزود: د&#1740گر از بروز ا&#1740ن وضع&#1740ت خسته شده ا&#1740م
و با وجود تمام اعتراضها نسبت به ادامه ا&#1740ن وضع&#1740ت به نظر م&#1740 رسد اعتراض ما برا&#1740
کس&#1740 مهم ن&#1740ست، پ&#1740مانکار ا&#1740ن طرح تنها چ&#1740ز&#1740 که برا&#1740ش مهم ن&#1740ست وضع&#1740ت زندگ&#1740 مردم
و مسائل بهداشت&#1740 است و فقط به ا&#1740ن فکر است با هز&#1740نه کم و سرهم بند&#1740 با کمتر&#1740ن
هز&#1740نه فاضلاب را به شبکه فاضلاب انته&#1740 خ&#1740ابات منتقل کند.

نم&#1740 گذار&#1740م کودکانمان از خانه خارج شوند

ا&#1740ن فرد افزود: &#1740ک سئوال از مسئولان دارم واقعا اگر چن&#1740ن شرا&#1740ط&#1740 در مح&#1740ط
زندگ&#1740 خودشان بود م&#1740 گذاشتند ا&#1740ن مدت ادامه &#1740ابد.


و&#1740 خواستار برخورد با مقصران جار&#1740 شدن فاضلاب در جو&#1740ها&#1740 آب و خ&#1740ابان شد و
گفت: د&#1740گر حت&#1740 جرات ندار&#1740م از ترس مسائل بهداشت&#1740 به کودکان خود اجازه ده&#1740م از
خانه خارج شوند، هرچند که به دل&#1740ل راکد شدن آب در برخ&#1740 قسمتها&#1740 خ&#1740ابان، شاهد
افزا&#1740ش پشه در خانه ها&#1740مان هست&#1740م و هم&#1740ن مسئله موجب شده است هر روز جا&#1740 ن&#1740ش پشه
ها را رو&#1740 بدن کودکانمان با الکل استر&#1740ل کن&#1740م.

و&#1740 ادامه داد: چرا کس&#1740 رو&#1740 کار ا&#1740ن افراد نظارت نم&#1740 کند، وقت&#1740 نم&#1740 توانند &#1740ک
لوله انتقال آب را برا&#1740 انتقال فاضلاب طراح&#1740 کنند چگونه لوله کش&#1740 فاضلاب به
آنها داده شده است.

ا&#1740ن شهروند کرمان&#1740 افزود: ا&#1740نکه برخ&#1740 مسئولان در کمال تعجب م&#1740 گو&#1740ند ا&#1740ن
آبها مشکل بهداشت&#1740 ندارند جا&#1740 سئوال دارد مگر م&#1740 شود فاضلاب آلودگ&#1740 نداشته
باشد.

مسئولان بهداشت&#1740 م&#1740زان آلودگ&#1740 آب را اعلام
کنند

چند&#1740 پ&#1740ش شهردار کرمان پس از گزارش خبرگزار&#1740 مهر در خصوص نگران&#1740ها&#1740&#1740 در
زم&#1740نه آلودگ&#1740 فاضلاب شهر&#1740 کرمان در گفتگو&#1740&#1740 وجود هر گونه آلودگ&#1740 را در ا&#1740ن
آبها تکذ&#1740ب کرده بود اما در ا&#1740ن م&#1740ان خبرگزار&#1740 مهر خواهان اظهار نظر
مسئولان بهداشت&#1740 کرمان در خصوص آلودگ&#1740 آبها&#1740 ز&#1740ر سطح&#1740 کرمان است.
&nbsp
و ا&#1740نکه مشخص شود که آ&#1740ا اصولا بالا آمدن سطح ا&#1740ن آبها که بخش عمده آنها
فاضلابها&#1740 آلوده کننده برا&#1740 سلامت شهروندان تهد&#1740د محسوب م&#1740 شود برا&#1740 مردم
ضرر دارد &#1740ا خ&#1740ر؟
&nbsp
اما مردم کرمان ن&#1740ز از دانشگاه علوم پزشک&#1740 کرمان م&#1740 خواهد به صورت کارشناس&#1740
و تخصص&#1740 نظر خود را در خصوص م&#1740زان آلا&#1740ندگ&#1740 ا&#1740ن آبها اعلام کند و مسئولان
بهداشت&#1740 کرمان صراحتا اعلام کنند آبها&#1740 ز&#1740ر سطح&#1740 کرمان که در واقع فاضلاب
ها&#1740 خانگ&#1740 هستند، سلامت مردم را تهد&#1740د م&#1740 کند &#1740ا در واقع طبق گفته برخ&#1740
مسئولان ا&#1740ن آبها بدون تصف&#1740ه&nbspو تنها پس از پمپاژ قابل استفاده در فضاها&#1740
سبز مورد استفاده مردم و همچن&#1740ن قابل استفاده در مراکز رفاه&#1740 و آب نماها
هستند &#1740ا موجب به خطر افتادن سلامت جامعه م&#1740 شوند.

عکس : خنده تلخ مردم کرمان در خیابانها