عکس : عروسي در كوهپايه سبلان

روستاي آلو در كوهپايه سبلان در نزديكي سرعين، استان اردبيل قرار دارد. مراسم عروسي در اين روستاي كوهستاني معمولا پس از برداشت محصول و فروش آن در فصل پائيز آغاز مي شود. پيش از آنكه داماد، عروس را به خانه اش ببرد، عاشيق لرها مي نوازند و مي خوانند. تمام مراسم عروسي با شعر و […]

Persianv.com At site

روستاي آلو در كوهپايه سبلان در نزديكي سرعين، استان اردبيل قرار دارد.

Persianv.com At site

مراسم عروسي در اين روستاي كوهستاني معمولا پس از برداشت محصول و فروش آن در فصل پائيز آغاز مي شود.

Persianv.com At site

پيش از آنكه داماد، عروس را به خانه اش ببرد، عاشيق لرها مي نوازند و مي خوانند.

Persianv.com At site

تمام مراسم عروسي با شعر و موسيقي همراه است. هر مرحله از مراسم شعر مخصوص خود را دارد.

Persianv.com At site

زماني كه عروس را مي خواهند به خانه داماد ببرند، مسن ترين مرد خانواده عروس ( معمولا پدر بزرگ او)، عروس را به دور ظرف نان و ماست كه نشانه بركت و سفيد بختي است، مي چرخاند.

Persianv.com At site

در بخشي از مراسم دو مرد از نزديكان عروس و داماد با هم كشتي نمايشي مي گيرند.

Persianv.com At site

زماني كه عروس را مي برند مادربزرگ عروس براي نوه اش شعري درباره درياچه سبلان مي خواند.

Persianv.com At site

كار عمده مردم روستاي آلو دامداري و كشاورزي است. گندم و مركبات محصول كشاورزي اصلي اين روستاست.

عکس : عروسي در كوهپايه سبلان