عکس : كشف يك موجود عجيب الخلقه !

كشف يك موجود عجيب الخلقه در سواحل نيويورك كشف لاشه يك حيوان عجيب آبزي در سواحل نيويورك باعث تعجب دانشمندان شد. بر اساس اين گزارش به نقل از ديلي تلگراف، اين موجود وحشتناك احتمالا قرنها در قعر اقيانوسها زندگي كرده است. محققين مي گويند: هيچ انساني تا به حال نظير اين موجود را نديده است. […]

كشف يك موجود عجيب الخلقه در سواحل نيويورك

عکس : كشف يك موجود عجيب الخلقه !

كشف لاشه يك حيوان عجيب آبزي در سواحل نيويورك باعث تعجب دانشمندان شد.

بر اساس اين گزارش به نقل از ديلي تلگراف، اين موجود وحشتناك احتمالا قرنها در قعر اقيانوسها زندگي كرده است.
محققين مي گويند: هيچ انساني تا به حال نظير اين موجود را نديده است.

گفتني است لاشه اين حيوان عجيب ماه گذشته در سواحل نيويورك يافته شده بود.

اين حيوان بدني بدون مو و پوستي چرم مانند با دندانهايي تيز و چيزي شبيه يك منقار دارد.

عکس : كشف يك موجود عجيب الخلقه !