عکس : محمد خاتمی در کنار دو فرزند خود

عماد و نرگس در کنار پدر

عماد و نرگس در کنار پدر

عکس : محمد خاتمی در کنار دو فرزند خود

عکس : محمد خاتمی در کنار دو فرزند خود