عکس : مراسم ازدواج یوزارسیف در سریال حضرت یوسف

مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف و الهام حم&#1740د&#1740 در نقش آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف در کنار خدمتکاران و ند&#1740مه ها&#1740 قصر هنگام مواجهه با زل&#1740خا&#1740 پ&#1740ر و ناتوان و کاهنان دستگ&#1740ر شده &#1740 معبد آمون در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر: &nbsp مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف و الهام حم&#1740د&#1740 در […]

مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف و الهام حم&#1740د&#1740 در نقش
آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف در کنار خدمتکاران و ند&#1740مه ها&#1740 قصر هنگام
مواجهه با زل&#1740خا&#1740 پ&#1740ر و ناتوان و کاهنان دستگ&#1740ر شده &#1740 معبد آمون در
سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

&nbsp

مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف و الهام حم&#1740د&#1740 در
نقش آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف در کنار ل&#1740لا بلوکات در نقش ملکه نفر ت&#1740
ت&#1740 &#1644 همسر اخناتون و کتا&#1740ون ر&#1740اح&#1740 در نقش زل&#1740خا &#1644 همسر سابق عز&#1740ز
مصر و ند&#1740مه &#1740 مخصوصش در حال&#1740که از شدت پ&#1740ر&#1740 و ب&#1740مار&#1740 کور و ناتوان
شده است و بعد توسط &#1740وسف با اذن خداوند جوان م&#1740 شود و با &#1740وزارس&#1740ف
ازدواج م&#1740 کند و ا&#1740مان م&#1740 آورد:

مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف در حال&#1740که به صدارت
مصر رس&#1740ده است هنگام مواجهه با پدرش بعد از سال ها فراق و دور&#1740 در
سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف در حال&#1740که به صدارت
مصر رس&#1740ده است هنگام بازرس&#1740 زم&#1740ن ها&#1740 کشاورز&#1740 در سر&#1740ال &#1740وسف
پ&#1740امبر:

مصطف&#1740 زمان&#1740 در نقش &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644 &#1740وزارس&#1740ف در حال&#1740که به صدارت
مصر رس&#1740ده است و کتا&#1740ون ر&#1740اح&#1740 در نقش زل&#1740خا &#1644 همسر سابق عز&#1740ز مصر
در حال&#1740که ا&#1740مان آورده و در ع&#1740ن جوان&#1740 &#1740ا &#1740وزارس&#1740ف ازدواج کرده است
در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

الهام حم&#1740د&#1740 در نقش آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف در کنار ل&#1740لا بلوکات
در نقش ملکه نفر ت&#1740 ت&#1740 &#1644 همسر اخناتون و کتا&#1740ون ر&#1740اح&#1740 در نقش زل&#1740خا
&#1644 همسر سابق عز&#1740ز مصر و ند&#1740مه &#1740 مخصوصش هنگام&#1740 که زل&#1740خا شال
&#1740وزارس&#1740ف را بر صورت م&#1740 کشد و ضمن جوان شدن ب&#1740نا و سالم م&#1740 گردد در
سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

الهام حم&#1740د&#1740 در نقش آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف در کنار ل&#1740لا بلوکات
در نقش ملکه نفر ت&#1740 ت&#1740 &#1644 همسر اخناتون و سا&#1740ر&#1740ن در مراسم ازدواج
&#1740وزارس&#1740ف و آشات در ح&#1740اط قصر در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

الهام حم&#1740د&#1740 در نقش آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف در کنار عباس ام&#1740ر&#1740 در
نقش عنخ ماهو &#1644 کاهن اعظم و ک&#1740مون&#1740 و پاد&#1740 آمون که اکنون توسط
&#1740وزارس&#1740ف زندان&#1740 شده اند در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:&nbsp

—-

کاهنان معبد آمون در حال پرستش ا&#1740ن خدا&#1740 بزرگ مصر در سر&#1740ال &#1740وسف
پ&#1740امبر:

&nbsp

&nbsp

سپاه&#1740ان مصر در زمان صدارت &#1740وزارس&#1740ف در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

&#1740وسف پ&#1740امبر 2 (ع)&nbsp

رح&#1740م نوروز&#1740 در نقش اخناتون &#1644 آمون هوتپ چهارم&nbspو فرعون مصر &#1644
هنگام&#1740که برا&#1740 مراسم ازدواج &#1740وزارس&#1740ف به قصر سابق پوت&#1740فار آمد در
سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

&#1740وسف پ&#1740امبر 1(ع)

الهام حم&#1740د&#1740 در نقش آشات &#1644 همسر &#1740وزارس&#1740ف &#1644 هنگام&#1740 که برا&#1740
ازدواج با &#1740وزارس&#1740ف &#1644 عز&#1740ز مصر &#1644 به قصرش آمد و ل&#1740لا بلوکات در نقش
ملکه نفر ت&#1740 ت&#1740 &#1644 همسر اخناتون &#1644 به استقبالش رفت در سر&#1740ال &#1740وسف
پ&#1740امبر:

&#1740وسف پ&#1740امبر (ع)

رح&#1740م نوروز&#1740 در نقش اخناتون &#1644 آمون هوتپ چهارم&nbspو فرعون مصر &#1644 در
قصر باشکوهش در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:&quotبه نظر شما اگر سر&#1740ال &#1740وسف
پ&#1740امبر با هم&#1740ن ک&#1740ف&#1740ت تصو&#1740ر پخش م&#1740 شد و با دورب&#1740ن &#1779&#1776 م&#1740ل&#1740 متر&#1740
ف&#1740لمبردار&#1740 نم&#1740 شد جذاب تر نبود و بهتر نم&#1740 شد صحنه ها&#1740 عظمت مصر
باستان را به تصو&#1740ر کش&#1740د؟&quot

&#1740وسف پ&#1740امبر (ع)

سپاه&#1740ان مصر در زمان صدارت &#1740وزارس&#1740ف در سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

مصر

فرج الله سلحشور کارگردان و نو&#1740سنده و ته&#1740ه کننده &#1740 سر&#1740ال &#1740وسف
پ&#1740امبر در حال راهنما&#1740&#1740 مصطف&#1740 زمان&#1740 و کتا&#1740ون ر&#1740اح&#1740 برا&#1740 باز&#1740 در
صحنه &#1740 معروف درخواست کامجو&#1740&#1740 زل&#1740خا از &#1740وزارس&#1740ف در اتاق هفت در در
سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

عکس : مراسم ازدواج یوزارسیف در سریال حضرت یوسف&nbsp

جعفر دهقان در نقش پوت&#1740فار &#1644 عز&#1740ز مصر هنگام&#1740 که ناتوان&#1740 و پ&#1740ر&#1740
بر او چ&#1740ره م&#1740 شود در کنار فرج الله سلحشور &#1644 کارگردان و نو&#1740سنده و
ته&#1740ه کننده ا&#1740ن سر&#1740ال و&nbspسع&#1740د ملکان و دست&#1740ارش&nbsp&#1644گر&#1740مورها&#1740&nbspا&#1740ن کار
در پشت صحنه &#1740 سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

محمود پاک ن&#1740ت&nbspدر نقش&nbsp&#1740عقوب پ&#1740امبر&nbsp&#1644 پدر &#1740وسف پ&#1740امبر &#1644هنگام&#1740
که ناب&#1740نا&#1740&#1740 و پ&#1740ر&#1740 بر او چ&#1740ره م&#1740 شود در کنار فرج الله سلحشور &#1644
کارگردان و نو&#1740سنده و ته&#1740ه کننده ا&#1740ن سر&#1740ال و گر&#1740مور&nbspا&#1740ن کار در
پشت صحنه &#1740 سر&#1740ال &#1740وسف پ&#1740امبر:

عکس : مراسم ازدواج یوزارسیف در سریال حضرت یوسف