عکس های ازدواج عجیب دختر 30 ساله وقتی شوهر مناسب پیدا نکرد

او که برا&#1740 ا&#1740ن جشن ازدواج عج&#1740ب خود در ا&#1740نترنت تبل&#1740غ کرده بود 1800 پ&#1740غام برا&#1740ش فرستاده شده که خ&#1740ل&#1740 از دختران ترش&#1740ده و شکست خورده هم کشور&#1740 اش با او ابراز همدرد&#1740 کرده بودند./لازم به ذکر است که ا&#1740ن جشن حدود 5675 دلار برا&#1740 ا&#1740ن دختر هز&#1740نه دارد. «چن و&#1740 &#1740ه»&nbsp دختر 30 ساله […]

عکس : کار عجیب دختر 30 ساله وقتی شوهر مناسبی پیدا نکرد

او که برا&#1740 ا&#1740ن جشن ازدواج عج&#1740ب خود در ا&#1740نترنت تبل&#1740غ کرده بود 1800 پ&#1740غام
برا&#1740ش فرستاده شده که خ&#1740ل&#1740 از دختران ترش&#1740ده و شکست خورده هم کشور&#1740 اش با او
ابراز همدرد&#1740 کرده بودند./لازم به ذکر است که ا&#1740ن جشن حدود 5675 دلار برا&#1740 ا&#1740ن
دختر هز&#1740نه دارد.
«چن
و&#1740 &#1740ه»&nbsp دختر 30 ساله تا&#1740وان&#1740 با برگزا&#1740 مراسم&#1740 با شکوه و گرفتن عکس &#1740ادگار&#1740 و
دعوت کردن حدود 30 نفر از دوستانش و اجاره تالار عروس&#1740 مراسم ازدواجش را جشن
گرفت اما در ا&#1740ن مراسم از داماد خبر&#1740 نبود چون ا&#1740ن دختر تا&#1740وان&#1740 تصم&#1740م گرفته با
خودش ازدواج کند!

به گزارش سا&#1740ت ب&#1740 باک چن و&#1740 گفته است: من فعلا علاقه ا&#1740 به ه&#1740چ &#1740ک از مردها&#1740&#1740
که در زندگ&#1740م با آنها آشنا شدم ندارم و احساس م&#1740 کنم که ازدواج با آنها فشارها&#1740
روح&#1740 و اجتماع&#1740 ز&#1740اد&#1740 بر من وارد م&#1740 کند.

و&#1740 که کارمند م&#1740 باشد ب&#1740ان کرده که سن30 سالگ&#1740 بهتر&#1740ن دوران زندگ&#1740 من م&#1740 باشد
من در شغلم با تجربه هستم ول&#1740 تاکنون شر&#1740ک زندگ&#1740م را پ&#1740دا نکرده ام، من چه کار
با&#1740د م&#1740 کردم؟

«چن و&#1740 &#1740ه» همچن&#1740ن اظهار داشته است:من ضد ازدواج و مردها ن&#1740ستم اما م&#1740 خواستم
اند&#1740شه خود را به د&#1740گران و ا&#1740ن رسم تکرار&#1740 و قد&#1740م&#1740 برسانم!

او که برا&#1740 ا&#1740ن جشن ازدواج عج&#1740ب خود در ا&#1740نترنت تبل&#1740غ کرده بود 1800 پ&#1740غام
برا&#1740ش فرستاده شده که خ&#1740ل&#1740 از دختران ترش&#1740ده و شکست خورده هم کشور&#1740 اش با او
ابراز همدرد&#1740 کرده بودند.

در تا&#1740وان به دل&#1740ل مشکلات اقتصاد&#1740 سن ازدواج بالا رفته و ا&#1740ن نوع&#1740 نگران&#1740 برا&#1740
دختران تا&#1740وان&#1740 م&#1740 باشد چون برا&#1740 ازدواج با&#1740د اول مشکلات ماد&#1740 خود را حل کنند
که ا&#1740ن &#1740عن&#1740 ازدواج در سن&#1740ن بالا.

به گزارش روزنامه انگل&#1740س&#1740 د&#1740ل&#1740‌تلگراف، چن و&#1740&#1740 که برا&#1740 گذراندن ماه عسل به
تنها&#1740&#1740 به استرال&#1740ا سفر م&#1740 کند گفت: مادرم اصرار کرد که من با &#1740ک مرد ازدواج
کنم اما خودم به ا&#1740ن فکر افتادم که با خودم ازدواج کنم!

اما او نم&#1740 تواند ا&#1740ن ازدواج را به ثبت برساند پس با&#1740د مرد&#1740 را برا&#1740 ا&#1740ن کار
انتخاب کند و گفته که اگر مرد مناسب را ب&#1740ابم حتما دوباره ازدواج خواهم کرد.

لازم به ذکر است که ا&#1740ن جشن حدود 5675 دلار برا&#1740 ا&#1740ن دختر هز&#1740نه دارد.

عکس های ازدواج عجیب دختر 30 ساله وقتی شوهر مناسب پیدا نکرد

عکس های ازدواج عجیب دختر 30 ساله وقتی شوهر مناسب پیدا نکرد

عکس های ازدواج عجیب دختر 30 ساله وقتی شوهر مناسب پیدا نکرد

عکس های ازدواج عجیب دختر 30 ساله وقتی شوهر مناسب پیدا نکرد