عکس های زنی که بجای قطره چشم، چسب ناخن را به چشمش زد

&nbsp&nbsp « پائولا گر&#1740ف&#1740ن » در &#1740ک صبح دل انگ&#1740ز از خواب ب&#1740دار شد و به دستشو&#1740&#1740 خانه اش رفت تا قطره چشمش را که ( دکتر تجو&#1740ز کرده بود ) را به چشم ها&#1740ش بزند. اما آن روز، برعکس روزها&#1740 د&#1740گر، اشتباه&#1740 (بدل&#1740ل تشابه شکل&#1740) چسب ناخن خود (که چسب&#1740 بس&#1740ار قو&#1740 م&#1740 باشد) […]

&nbsp&nbsp
عکس های زنی که بجای قطره چشم، چسب ناخن را به چشمش زد

« پائولا گر&#1740ف&#1740ن » در &#1740ک صبح دل انگ&#1740ز از خواب ب&#1740دار شد و به دستشو&#1740&#1740 خانه اش رفت تا قطره چشمش را که ( دکتر تجو&#1740ز کرده بود ) را به چشم ها&#1740ش بزند. اما آن روز، برعکس روزها&#1740 د&#1740گر، اشتباه&#1740 (بدل&#1740ل تشابه شکل&#1740) چسب ناخن خود (که چسب&#1740 بس&#1740ار قو&#1740 م&#1740 باشد) را باز کرده و درون چشمانش م&#1740 چکاند.

هم&#1740ن اشتباه کوچک باعث شد تا &#1784 ساعت چشمانش بسته باشد و در ب&#1740مارستان بستر&#1740 شود.

&nbsp

عکس های زنی که بجای قطره چشم، چسب ناخن را به چشمش زد

عکس های زنی که بجای قطره چشم، چسب ناخن را به چشمش زد

&nbspهم اکنون پائولا در سلامت کامل بسر م&#1740 برد و چشمانش مشکل&#1740 ندارند. او از ا&#1740ن حادثه &#1740اد گرفت که نظم و دقت عمل ب&#1740شتر&#1740 را داشته باشد.

منبع: BNPS.CO.UK

&nbsp

عکس های زنی که بجای قطره چشم، چسب ناخن را به چشمش زد

عکس های زنی که بجای قطره چشم، چسب ناخن را به چشمش زد