کاش پای متجاوز به خانه این دختر نمی‌رسید! +عکس

حضور اشغالگران و فقر ناشی از آن، کار دختر افغان را به گدایی کشانده‌ است. تسنیم

حضور اشغالگران و فقر ناشی از آن، کار دختر افغان را به گدایی کشانده‌ است.

کاش پای متجاوز به خانه این دختر نمی‌رسید! +عکس

کاش پای متجاوز به خانه این دختر نمی‌رسید! +عکس

تسنیم

کاش پای متجاوز به خانه این دختر نمی‌رسید! +عکس