اختراع دستگاهی برای تخلیه اطلاعاتی تلفن همراه !

اختراع دستگاهی برای تخلیه اطلاعاتی تلفن همراه !

تخلیه اطلاعاتی تلفن همراه یک شرکت صهیونیستی مدعی شد دستگاهی اختراع کرده است که با نزدیک شدن به گوشی تلفن همراه هوشمند، کل اطلاعات و آرشیو موجود در آن را تخلیه و در خود ذخیره می کند. این شرکت صهیونیستی مدعی شد دستگاهی اختراع کرده است که تنها با نزدیک شدن به گوشی تلفن همراه هوشمند […]

ثبت اختراع گوگل برای بیماران دیابتی+عکس

ثبت اختراع گوگل برای بیماران دیابتی+عکس

اختراع جديد گوگل در اين طرح یک میکروذره با نیروی ناشی از گاز به سمت پوست پرتاب می شود. پس از اینکه خون از پوست بیرون می آید به سمت ظرفی که فشار منفی دارد جذب می شود. به این ترتیب، بدون نیاز به سوزن از فرد خون گرفته می شود. گرفتن نمونه خون و […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت