حکم جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

حکم جلب

حکم جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است.

بازپرس (مقام قضایی تحقیقات) در مورد جرایم زیر می‌تواند
بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1- جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4- جرایم علیه امنیت

5- جرایم سازمان یافته

6- جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود،
بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

7- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد
و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

حکم جلب

نکات حکم جلب

*نکته 1: در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد
بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند.
دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

*نکته 2: در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند
و متهم در منزل خود مخفی شده باشد،
ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

*نکته 3: جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید
مگر در موارد ضروری که ممکن است
جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

* نکته 4: اگر متهم متواری باشد،
برگه‌ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد
تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

حکم جلب

*دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:

دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر می‌تواند
دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند:

1- جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4- جرایم تعزیری درجه 1 تا 3

5- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و بالاتر.

باشگاه خبرنگاران

حکم جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

برچسب ها: