هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , با این فرض که خریدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاری بوده است،امکان طرح دعوای مزبور ممکن و دعوا می بایست به طرفیت تمام فروشندگان و تعاونی مطرح گردد.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , سلام و خسته نباشید

پیرو خرید یک واحد آپارتمان فروشنده متعهد شد ۳ه ماه بعد سند واحد را که تعاونی مسکن باید آماده میکرد به نام
خریدار بزند ..خریدار آپارتمان آپارتمان را قبل ۳ ماه فروخت

در حال حاضر پس از گذشت دوسال سند توسط تعاونی آماده نمیشود که فروشنده اولیه به نام بزند . آیا میتوان از ناحیه
عدم انجام تعهد انتقال سند تقاضای خسارت کرد از فروشنده اولیه ثمن معامله هم کلا به وی پرداخت گردیده است .

و دادخواست الزام به تنظیم سند هزینه دادرسی آن چقدر است؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی

پاسخ:

با این فرض که خریدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاری بوده است،امکان طرح دعوای مزبور ممکن و دعوا
می بایست به طرفیت تمام فروشندگان و تعاونی مطرح گردد.

مطالبه خسارت ناشئ از عدم إیفا تعهد مطابق شرایط قراردادی می باشد.
هزینه دادرسی بر أساس ارزش معاملاتی املاک محاسبه و پرداخت می گردد.

دادرس

چهل نما
رایانمهربهنودگشت