نفقه برای خانم شاغل در ازدواج موقت

نفقه در ازدواج موقت پرسش آیا در ازدواج موقت نفقه برای خانم شاغل محاسبه می شود؟ پاسخ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، […]

نفقه در ازدواج موقت

پرسش

آیا در ازدواج موقت نفقه برای خانم شاغل محاسبه می شود؟

پاسخ

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداكثر اینكه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاكرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد كه به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینكه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یكدیگر زندگی مشترك و درازمدت داشته باشند و در صورت بودن حق نفقه محاسبه آن بر عهده دادگاه می باشد.

تبیان

اخبار مرتبط :

پرداخت نفقه در ازدواج موقت

«ازدواج موقت» از منظر قانون و مردم

تفاوت های میان ازدواج دائم و ازدواج موقت

حق فرزندان ازدواج موقت

طلاق در ازدواج موقت

نفقه برای خانم شاغل در ازدواج موقت