آیا ازدواج سفید جرم است؟

آیا ازدواج سفید جرم است؟

جرم بودن ازدواج سفید , در ایران گروهی می‌گویند مقصود از ازدواج سفید آن است که زوجین بدون عقد نکاح اقدام به ازدواج و تشکیل زندگی
مشترک می‌کنند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت