هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , با اين فرض كه خريدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاري بوده است،امكان طرح دعواي مزبور ممكن و دعوا مي بايست به طرفيت تمام فروشندگان و تعاوني مطرح گردد.

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟

شناسایی اموال بدهکار , مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ
علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , بر اساس ماده 693 قانون مجازات، در صورت تجديد مزاحمت، بعد از اجراي حکم قبلي و محکوميت مجدد بعدي، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس محکوم خواهد شد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت