مواردی که ربا حلال است!مواردی که ربا حلال است!

ربا , رباخواری، تعادل اقتصادی را در جامعه ها به هم می زند و ثروتها را در یک قطب اجتماع جمع می کند، زیرا جمعی بر اثر آن فقط سود می برند، و زیانهای اقتصادی همه متوجه گروه دیگر می گردد

چند نکته که در خصوص دیه باید بدانیدچند نکته که در خصوص دیه باید بدانید

نکات دیه , بر طبق بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر میزان محکومیت دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد, قابل تجدید نظر خواهی است و رای دادگاه بدوی در این خصوص قطعی است.

اولیاء دم چه کسانی هستند؟اولیاء دم چه کسانی هستند؟

اولیاء دم , قاعده کلی در حق قصاص اولیای دم این است که در صورت تعدد آن ها هر کدام از ایشان, حق قصاص قاتل را به طور کامل دارند.

هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , با این فرض که خریدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاری بوده است،امکان طرح دعوای مزبور ممکن و دعوا می بایست به طرفیت تمام فروشندگان و تعاونی مطرح گردد.

چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟

شناسایی اموال بدهکار , مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ
علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم استمزاحمت در محیط آپارنمان نشینی جرم است

مزاحمت در محیط آپارنمان نشینی , بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات، در صورت تجدید مزاحمت، بعد از اجرای حکم قبلی و محکومیت مجدد بعدی، علاوه بر رفع مزاحمت، به حبس محکوم خواهد شد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت