حمید مصدق و شعر احساسی آتش عشق

حمید مصدق و شعر آتش عشق مرا با سوز جان بگذار و بگذراسیر و ناتوان بگذار و بگذر  چو شمعی سوختم از آتش عشقمرا آتش به جان بگذار و بگذر  دلی چون لاله بی داغ غمت نیستبر این دل هم نشان بگذار و بگذر  مرا با یک جهان اندوه جانسوزتو ای نامهربان بگذار و بگذر […]

حمید مصدق و شعر احساسی آتش عشق

حمید مصدق و شعر آتش عشق

مرا با سوز جان بگذار و بگذر
اسیر و ناتوان بگذار و بگذر

 چو شمعی سوختم از آتش عشق
مرا آتش به جان بگذار و بگذر

 دلی چون لاله بی داغ غمت نیست
بر این دل هم نشان بگذار و بگذر

 مرا با یک جهان اندوه جانسوز
تو ای نامهربان بگذار و بگذر

حمید مصدق و شعر احساسی آتش عشق

دو چشمی را که مفتون رخت بود
کنون گوهر فشان بگذار و بگذر

 در افتادم به گرداب غم عشق
مرا در این میان بگذار و بگذر

 به او گفتم حمید از هجر فرسود
به من گفتا جهان بگذار و بگذر

رضا 70

اخبار مرتبط :

لاله خشکنابی ، همسر حمید مصدق ، اززندگی مشترک و ماجرای عشق آقای شاعر میگوید!

حمید مصدق و شعر زیبای دوستی

حمید مصدق و شعر احساسی آتش عشق

    مطالب مرتبط: