مشاهده : 383تاریخRSSاشتراک:

در ایران باستان خط و زبان به چه نحوی بوده است

در ایران باستان خط و زبان به چه نحوی بوده است
خط و زبان در ایران باستان آغاز تاریخچه ی خط در ایران باستان که طبق کتیبه ای که در جنوب ایران کشف شده است به حدود پنج تا هفت هزار سال پیش می رسد و برای نمونه می توان از کتیبه های موجود در معبد سه هزار و پانصد ساله ی زیگورات نام برد.ولی از […]

خط و زبان در ایران باستان

آغاز تاریخچه ی خط در ایران باستان که طبق کتیبه ای که در جنوب ایران کشف شده است به
حدود پنج تا هفت هزار سال پیش می رسد و برای نمونه می توان از کتیبه های موجود در
معبد سه هزار و پانصد ساله ی زیگورات نام برد.ولی از آن جا که مدارک ما در این باره
کامل نیست، ما نیز از اشاره به زبان ها وخط های پیش از هخامنشیان خودداری نمودیم.تاریخ ایران از زمان
مادها روشن و مدون است و خلاصه اش این است که شخصی به نام دیاکو بنیادگذار سلسله ی ماد بود.
او هگمتان یا اکباتان (همدان) را پایتخت خود قرار داد.
یکی از فرمان روایان بزرگ ماد به نام هُوَخشَتَرَ حکومت آشور را برانداخت و دولت ماد را اقتدار و اهمیت
بخشید.
جانشین او نیز که آستیاگ نام داشت مغلوب کوروش کبیر گردید و سلسله ی ماد برافتاد.کوروش بنیادگذار سلسله ی هخامنشیان،
مرکز حکومت خویش را در پاسارگاد قرار داد و کشور لیدی و بابل را مسخر نمود و مهم ترین دولت
و سلطنت دنیای قدیم را تشکیل داد.
داریوش بزرگ ترین شاهنشاه هخامنشی هم، نخست یاغیان را سرکوب کرد و کشور ایران را از سر حد چین تا
ریگزارهای سوزان افریقا بسط داد و دولت هخامنشی را از مقتدرترین دولت های روی زمین کرد.

در ایران باستان خط و زبان به چه نحوی بوده است

از زبان مادی سند و آثار کتبی بر جای نمانده است ولی شکی نیست که زبان مادی با پارسی باستان
خویشاوندی نزدیک داشته است،‍‌ به طوری که پارسی ها و مادی ها زبان یکدیگر را به خوبی می فهمیده اند.

زبان پارسی باستان

زبان ایرانیان در زمان هخامنشیان پارسی باستان یا فرس قدیم نامیده می شود که ریشه ی زبان فارسی کنونی است.کتیبه
های شاهان هخامنشی و لوح های زرین و سیمین که از آن روزگار بر جای مانده به این زبان نوشته
شده است.
مجموع واژه های اصلی کتبیبه ها از چهارصد کلمه تجاوز نمی کند و مطالب آن عبارت است از نام و
شرح خاندان شاهان، شرح فتوحات، ستایش یزدان، نکوهش دروغ و ناپاکی و سفارش به راستی و نیکو کاری.
این کتیبه ها غالبن به چند زبان است و غیر از پارسی باستان، به زبان های آسوری ،ایلامی و آرامی
که میان ملل دست نشانده ی هخامنشیان معمول بوده، نگاشته شده است.مجموع کتیبه های هخامنشی بالغ بر چهل کتیبه است
و مهم ترین آن ها در تخت جمشید، همدان، شوش، نقش رستم، بیستون، وان و الوند، است که کتیبه ی
بیستون از همه مفصل تر و مشتمل بر ۴٢٠ سطر و هیجده هزار و نهصد کلمه است که داریوش در
این کتیبه چه گونگی فرونشاندن شورش های داخلی و غلبه و تسلط به کشورهای خارجی و حدود متصرفات خود را
شرح می دهد و در پایان، مجد و بزرگواری کشور ایران را آرزو می کند.

خط میخی

کتیبه های هخامنشی به خط میخی است.
ایرانیان این خط را از قوم کلده و آشور گرفتند و در آن تغییراتی دادند و آن را به صورت
الفبایی در آوردند.
این خط که از چپ به راست نوشته می شده دارای ۳۶ حرف بوده و در کنده کاری و نوشتن
روی سنگ و اجسام سخت به کار می رفته است.نخستین خط میخی که به دست آمده است از زمان آریار
منه و آخرین خط میخی از روزگار پادشاهی اردشیر سوم است.
این خط به سبب دشواری نگارش، از دوران اشکانیان رو به زوال نهاد و به تدریج منسوخ گردید.در کتیبه ها
پنج کلمه به خط میخی و به صورت پندار نگاری باقی مانده است.
پندار نگاری مرحله ی پس از تصویر نگاری در تاریخچه ی خط را گویند که تصویر در آن کم کم
ساده شده و به صورت علامت و نشانه در آمده است.
همچنین برای اسامی معنی نیز علایمی ایجاد گردیده است.
علایم ریاضی نیز که اکنون به صورت خط بین المللی در آمده از نمونه های پندارنگاری است.این پنج کلمه عبارت
است از: اورامزدا – اهورامزدا، خشایثیه – شاهنشاه، دهیو – کشور، بغا – خدا، بومی – بوم – سرزمین.
گذشته از سنگ نبشته ها، سکه های هخامنشی و خطوط روی برخی ظروف و سنگ ترازو ها و نگین های
بر جای مانده از آن عهد، همه به خط میخی و زبان پارسی باستان است.برای شناختن زبان پارسی باستان چند
جمله از بند اول کتیبه ی نقش رستم با زبان پارسی باستان آوزده می شود: « بغ وزر که اورامزداهی
ایمم بومیم اداهی اومام آسمانم اداهی مرتیم اداهی شیاتیم ادامرتیهی».
ترجمه : خدای بزرگ است اهورا مزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که شادی را
برای مردم آفرید.

زبان اوستایی

اوستا قدیمی ترین اثر از آثار آریایی است.
زبان اوستایی با سانسکریت، زبان ادبی و کهن هندیان شباهت تام دارد و معلوم می شود که ایرانیان و هندیان
در روزگاری با هم زندگانی کرده و زبان مشترکی داشته اند که ریشه ی زبان اوستایی و سانسکریت بوده است.زردشت
پیامبر ایران باستان که قرن ها پیش از مسیح زندگی می کرده است، از شمال یا شمال غرب ایران برخاسته
و متوجه ی مشرق ایران شده است و پیروانش گشتاسب و گرشاسب در مشرق ایران بوده اند.
پس زبان اوستایی در قسمت های شرقی هم مفهوم بوده است.اوستا دارای دو لهجه است.
قسمتی که از خود زردشت است خیلی قدیمی و بقیه جدیدتر است.
گات ها یا سرودهای مذهبی از خود زردشت است.
اوستا در قدیم ٢١ کتاب را شامل می شده که مردم ایران آن ها را از حفظ داشتند.در استیلای اسکندر،
مقداری از آن از دست رفت.
بلاش اول اشکانی کوشش به گرد آوری اوستا نمود و دستور داد اوستای پراکنده را که موبدان در حافظه داشتند
گرد آوری کنند.
ولی اقدام اساسی برای تدوین اوستا در زمان ارشیر بابکان انجام گرفت و عده ای از موبدان که ریاست آن
ها با تنسر، هیربد هیربدان بود مامور گرد آوری اوستا شدند.پس از اردشیر، پسرش شاپور اول خرده اوستا را که
پراکنده بود گرد آوری کرد.
به روزگار شاپور دوم ساسانی درباره ی مراسم دینی میان زردشتیان اختلاف افتاد و به دستور شاپور، آذر بد مهر
اسپندان موبد موبدان به کتاب اوستا مراجعه و مطالب آن را مرتب نمود.

 خط اوستایی

خط اوستایی با احتمال زیاد در زمان ساسانیان تنظیم شده است.
در این دوره در ضمن تدوین اوستا و کتابت آن متوجه شدند که خط پهلوی برای نوشتن تلفظ صحیح اوستا،
رسا نیست.
بنابراین موبدان، الفبایی از روی الفبای پهلوی به وجود آوردند که بتوان تمام لغات و کلمات مقدس و خواندن صحیح
اوستا را به وسیله ی آن نوشت.این خط دین دبیره نام دارد که امروزه به خط اوستایی یا دبیری دین
نیز خوانده می شود.
این خط که از راست به چپ نوشته می شود، کامل ترین خط موجود جهان است.
زیرا در الفبای اوستایی اعِراب جزو حروف است و برای همه ی صداها نیز حروف و نشانه ی ویژه وجود
دارد.الفبای اوستایی ۴۴ حرف دارد و جدا نوشته می شوند و چون اعِراب داخل حروف است، خواندن و نوشتن با
آن بسیار ساده است.
به جرات می توان گفت که خط اوستایی یکی از کامل ترین خطوطی است که تا کنون مورد استفاده قرار
گرفته است.پس از مرگ اسکندر، کشور های تصرف شده، میان جانشینان او تقسیم شد و سلکوس به فرمانروایی ایران منصوب
گردید.
مدت هشتاد سال سلوکی ها بر ایران تسلط داشتند تا آن که مردم خراسان با قیامی مردانه، سلوکی ها را
مغلوب ساختند و دولت پارت یا اشکانیان را به وجود آوردند.واژه ی پارتparthava (پرثَوَه) در گذشت زمان به پَرتَو و
سپس با تبدیل (ر) به (ل) و (ث) به (ه) پَلهَو شده و بر اثر قلب (ل) و (ه) به
صورت پَهلَو در آمده است.
پارت سرزمین خراسان و گرگان کنونی است که نامش در کتیبه ی بیستون جزو کشور هایی که داریوش بر آن
ها حکمرانی داشته، آمده است.واژه ی “پهلو” همان گونه که توضیح داده شد از همان لغت پرتو یا پرثوه است
که در نتیجه ی تطور لغوی به این صورت درآمده است و لفظ “پهلوان” به معنی شجاع از همین واژه
ی “پهلوی” است، زیرا پرتوها ( پهلوی ها ) نزدیک به ۵٠٠ سال در برابر یوزش رومیان ایستادگی کردند.

زبان پهلوی
پس از استقرار اشکانیان، زبان پهلوی اشکانی یا زبان مردم خراسان زبان رسمی و درباری ایران شد و
تا تسلط اعراب تازی زبان مردم شمال و مشرق ایران بود.
از زبان پهلوی اشکانی که به زبان پهلوی شمالی نیز معروف است، جز چند کلمه به روی سکه ها، آثار
مهمی بر جای نمانده است و در زبان ارمنی و لهجه های آذربایجان و خراسان نیز پاره ای از واژه
های پهلوی اشکانی دیده می شود.گاهی از کلمه پهلوی، زبان فارسی روان اراده می شود، به طوری که در دوره
های اسلامی، “پهلوی زبان” می گفته اند که مقصود “زبان پارسی” بوده و آن را در برابر زبان عربی به
کار می بردند.
این زبان که اصل آن از پارسی باستان است، در طی زمان تغییر پیدا کرد و پس از تحول بسیار
به صورت پارسی و زبان دری در آمد.مانی در سال ٢۵١ میلادی در سن ۴۵ سالگی ادعای پیامبری کرد و
برای تبلیغ شاپور اول ساسانی به دین خود، کتاب شاپورگان را به زبان پهلوی اشکانی نگاشت.
بخشی از آثاری که اخیرن از مانویان در تورفان ایالتی از ترکستان چین پیدا شده بنا به عقیده ی شماری
از پژوهشگران به خط و زبان پهلوی اشکانی است.رساله ای هم به زبان پهلوی اشکانی در دست است به نام
درخت آسوریک که گروهی از پژوهشگران عقیده دارند که اصل آن به زبان پهلوی اشکانی بوده و بعد به پهلوی
ساسانی در آمده است و این کتاب در اصل منظوم بوده و شعرهای ١٢ هجایی داشته ولی اکنون وزن های
بیت های آن به هم خورده و به نثر تبدیل شده است.موضوع درخت آسوریک عبارتست از مناظره ی درخت خرما
و بز که ما به عنوان نمونه چند سطر از کتاب را با ترجمه ی آن می آوریم: «درختی رست
است تر او شتر و اسوریک، بنش خشک است، سرش هست تر، ورگش کنیا ماند، برش ماند انگور، شیرین بار
آورد.
مرتومان وینای آن ام درختی بلند».
ترجمه : درختی رسته است آن طرف شهرستان آسوریک، بنش خشک است و سر او تر است، برگش به نی
ماند و بارش به انگور.
شیرین بار آورد.
مردمان بینی من آن درخت بلندم.

خط پهلوی
اخیرن سندی به زبان پهلوی اشکانی در اورمان کردستان کشف شده و آن عبارت از دو قباله ی
زمین است که در ١٢٠ سال پیش از میلاد مسیح آن را به خط پهلوی اشکانی روی پوست آهو نوشته
اند.
خط پهلوی اشکانی که با حروف جدا از هم و منقطع و از راست به چپ نوشته می شد، از
خط آرامی اقتباس شده بود، خط آرامی را کلدانیان که تابع ایران بودند در این کشور رواج دادند.در زمان هخامنشیان
این خط مخصوص نگارش بود و خط میخی برای کتیبه و کنده کاری به کار می رفت، در دوره ی
اشکانیان خط پهلوی برای کتیبه و کنده کاری هر دو معمول شد.
خط پهلوی دارای ٢۵ حرف است و عیب و اشکال بزرگ آن این است که حروف صدادار ندارد و یک
حرف آن گاه چند صدای مختلف دارد.اردشیر بابکان، اردوان آخرین پادشاه اشکانی را شکست داد و آن سلسله را برانداخت
و سلسله ی ساسانی را بنیاد نهاد و پایتخت را از شمال به جنوب آورد.مذهب زردشتی را که از روزگار
تسلط اسکندر به تدریج از رونق افتاده بود، آیین رسمی ایرانیان کرد و آتشکده های خاموش را روشن ساخت.
وی و جانشینانش در آبادانی کشور و گسترش علم و فرهنگ و ترویج آداب و رسوم ملی کوشش بسیار نمودند.زبان
پهلوی ساسانی که به پهلوی جنوبی معروف است با پهلوی اشکانی تفاوت اندکی دارد.
با نگاهی به برخی کلمات که هنوز در زبان پارسی به کار می رود، می توان به اختلاف میان دو
لهجه ی اشکانی و ساسانی پی برد.
مثلن ”گرسنه” و ”گسنه” که به زبان پهلوی اشکانی است، در زبان پهلوی ساسانی “گشنه” است.
همچنین “فرستک” در پهلوی اشکانی، “فرشتک” در پهلوی ساسانی و “فرشته” در زبان پارسی کنونی است.اصل زبان پهلوی جنوبی نیز
از پارسی باستان است و چون پاره ای از اصطلاحات دینی و لغات اوستایی در آن راه یافته و از
نظر قواعد دستوری با پهلوی اشکانی فرق اندکی دارد، از این رو آن را لهجه ای از لهجه های پهلوی
می شمارند.از زبان پهلوی ساسانی آثار متعددی یز جای مانده است که بخش عمده ی آن کتاب های دینی، اخلاقی،
ادبی و داستان است.
در روزگار ساسانیان اوستا نیز گرد آوری و ترجمه و تفسیرهایی به پهلوی بر آن نوشته شد که آن را
زند گفته اند و شرحی که سپس برای زند نوشته شد، به پازند معروف است.خط پهلوی ساسانی از روی خط
پهلوی اشکانی تنظیم شد که در کتیبه ها، حروف آن مانند پهلوی اشکانی از هم جدا نوشته می شد و
در نامه ها و تحریر، با هم ترکیب می شد .
شمار الفبای پهلوی ساسانی را از ١٨ تا ٢۵ حرف نوشته اند و علت این امر همان گونه که گفته
شد آن است که در این خط یک حرف چند صدای مختلف می دهد.
دبیران دوره ساسانی برخی از لغات را به آرامی می نوشتند و هنگام خواندن به پهلوی می خواندند و آن
را هُزوار ٍٍِِ‌ش می نامیدند.
مثلن « ملکان ملکا » می نوشتند و «شاهنشاه» می خواندند و «یوم» می نوشتند و «روز» می خواندند.با آن
که زبان پهلوی از نظر قواعد دستوری و ریشه ی کلمات با زبان پارسی کنونی اختلاف اندکی دارد، به سبب
این که الفبای پهلوی حروف صدادار ندارد و یک حرف، صداهای مختلف می دهد و معمول بودن هزوارش در آن،
خواندن کتاب های پهلوی خالی از اشکال نیست.خط پهلوی در دوره ی ساسانیان معمول بوده و تا حدود یک سده
پس از اسلام در ایران زمین رواج داشته است و تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر دیوانی هنوز به
خط پهلوی نوشته می شد و پس از آن که خط عربی جانشین آن گردید، این خط تا مدتی میان
گروهی از ایرانیان به ویژه موبدان برای نامه نگاری و نوشته های دینی به کار می رفت.کتیبه هایی از دوره
ی ساسانیان کشف شده است که مهم ترین آن ها عبارتست از :١- کتیبه ی نقش رستم نزدیک تخت جمشید
از اردشیر بابکان به سه زبان پهلوی اشکانی و ساسانی و یونانی.٢ – کتیبه ی حاجی آباد در سه فرسخی
تخت جمشید ار شاپور اول ساسانی که به پهلوی ساسانی و اشکانی نوشته شده است.۳ – کتیبه ی پایکوبی میان
قصر شیرین و سلیمانیه کردستان عراق که بخشی از ایران بوده و کتیبه ی بسیار مفصلی است از نرسی که
به خط پهلوی اشکانی و ساسانی نوشته شده است .
در این کتیبه نرسی بیان می کند که چه گونه بهرام سوم را از تخت پایین آورده و خود به
سلطنت رسیده است.
این کتیبه درباره ی حدود و مرزهای ایران در آن زمان اطلاعات بسیار جالبی به دست می دهد.کتیبه هایی نیز
در طاق بستان و نقش رجب و تخت جمشید و همچنین لوح ها، سکه ها و مُهر هایی از دوره
ی ساسانی باقی است.
یکی از آثار پر ارزش به خط پهلوی ساسانی “کارنامه اردشیر بابکان” است که در بخشی از آن می گوید:
«پس از مرگ اسکندر گجستک رومی، ایران، شهر ٢۴٠ کدخدایی بود.
سپاهان و پارس و نواحی نزدیک آن در دست اردوان سردار بود.
بابک، مرزبان و شهردار پارس و گمارده اردوان بود».

آسمونی

مطالب مرتبط:
تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

جزئیات آرایش صورت و مدل مو مگان مارکل در روز عروسی اشجزئیات آرایش صورت و مدل مو مگان مارکل در روز عروسی اش
جذاب ترین آرایش ها در فرش قرمز جشنواره کن ۲۰۱۸جذاب ترین آرایش ها در فرش قرمز جشنواره کن ۲۰۱۸
احتمال ابتلا به سرطان سینه با نوشیدن زیاد شیر افزایش می یابداحتمال ابتلا به سرطان سینه با نوشیدن زیاد شیر افزایش می یابد
پیشگیری از چروک دور چشم و پوستتان با این روشهای شگفت انگیزپیشگیری از چروک دور چشم و پوستتان با این روشهای شگفت انگیز
چیدمان درست قاب عکس ها اینگونه باید باشد+تصاویرچیدمان درست قاب عکس ها اینگونه باید باشد+تصاویر
هتل پیر کاردین یک قصر حبابی ۱۵۰۰ میلیاردی در جنوب فرانسه+تصاویرهتل پیر کاردین یک قصر حبابی ۱۵۰۰ میلیاردی در جنوب فرانسه+تصاویر
کلم بروکلی سرطان پروستات را فراری میدهدکلم بروکلی سرطان پروستات را فراری میدهد
شکلات بخورید تا پوستی سالم‌تر داشته باشیدشکلات بخورید تا پوستی سالم‌تر داشته باشید
روش هایی برای از بین بردن بخار آینه حمامروش هایی برای از بین بردن بخار آینه حمام
آموزش ساخت گوشواره های چرمی +تصاویرآموزش ساخت گوشواره های چرمی +تصاویر
اسپاگتی سالسا یک غذای خوشمزه که همه ی بچه ها دوست دارنداسپاگتی سالسا یک غذای خوشمزه که همه ی بچه ها دوست دارند
سوپ لازانیا یک غذای خوشمزه و متنوعسوپ لازانیا یک غذای خوشمزه و متنوع
کشمش در بارداری معجزه ای برای سلامت دندان و بدنکشمش در بارداری معجزه ای برای سلامت دندان و بدن
زود انزالی در مردان | از علل تا درمانزود انزالی در مردان | از علل تا درمان
چگونه ناخن های نوزاد را کوتاه کنیم؟چگونه ناخن های نوزاد را کوتاه کنیم؟
با دکتر بازی بچه‌ها چه برخوردی کنیم؟با دکتر بازی بچه‌ها چه برخوردی کنیم؟
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی هاآرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
آشنایی با داروی آداپالن از دسته داروهای پوستی و ضد آفتابآشنایی با داروی آداپالن از دسته داروهای پوستی و ضد آفتاب
نابودی آلزایمر با این ویتامیننابودی آلزایمر با این ویتامین
پوشش ستاره ها در عروسی پرنس هری و مگان مارکلپوشش ستاره ها در عروسی پرنس هری و مگان مارکل
۸ ترفند مهم برای شیک پوشی با لباس جین۸ ترفند مهم برای شیک پوشی با لباس جین
قیمتی ترین خودروها در مراسم عروسی پرنس هری و مگان مارکلقیمتی ترین خودروها در مراسم عروسی پرنس هری و مگان مارکل
حقایق خواندنی از مگان مارکل عروس جدید خاندان سلطنتی بریتانیاحقایق خواندنی از مگان مارکل عروس جدید خاندان سلطنتی بریتانیا
طعم متفاوتِ غذاهای تایلندی +تصاویرطعم متفاوتِ غذاهای تایلندی +تصاویر
بودای لمیده طلایی,قدیمی ترین و جذاب ترین معبد تایلند+تصاویربودای لمیده طلایی,قدیمی ترین و جذاب ترین معبد تایلند+تصاویر
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابرهمریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
علی اکبر دلفی | شعر زیبای دوست دارم شمع باشمعلی اکبر دلفی | شعر زیبای دوست دارم شمع باشم
محرم | سری اشعار پیشواز ماه محرم (۲)محرم | سری اشعار پیشواز ماه محرم (۲)
فریدون مشیری شاعر | شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده منفریدون مشیری شاعر | شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده من
روز جهانی مرد در ۱۹ نوامبرروز جهانی مرد در ۱۹ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)
قرقیزستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشورقرقیزستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
محمد رضا آقاسی | اشعار زیبایی از محمد رضا آقاسیمحمد رضا آقاسی | اشعار زیبایی از محمد رضا آقاسی
رمضان در افغانستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشوررمضان در افغانستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
دهلران | گرداندن سینی‌های بزرگ افطاری سنت حسنه ماه رمضاندهلران | گرداندن سینی‌های بزرگ افطاری سنت حسنه ماه رمضان
روز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبرروز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبر
تاجیکستان | رمضان در تاجیکستان به روایت تصاویرتاجیکستان | رمضان در تاجیکستان به روایت تصاویر
ولادت امام موسی کاظم (ع) در هفتم صفرولادت امام موسی کاظم (ع) در هفتم صفر
فیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجافیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
اصفهان | آیین نقاره زنی در این استاناصفهان | آیین نقاره زنی در این استان
روز خودکفایی گندم در ایران در ۲۶ آبانروز خودکفایی گندم در ایران در ۲۶ آبان
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ هادوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
روز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبرروز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبر
ساوه در ماه مبارک رمضان | آداب و رسوم مردم ساوه در ماه مبارک رمضانساوه در ماه مبارک رمضان | آداب و رسوم مردم ساوه در ماه مبارک رمضان
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهدقیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز جهانی مدارا در ۱۶ نوامبرروز جهانی مدارا در ۱۶ نوامبر
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبرروز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
روز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبانروز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبان
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبانروز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبرروز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دیابت بیماری مزمنی می باشد که بشر را گرفتار کرده است شعار روز جهانی دیابت به خاطر داشتن زندگی سالم و مراقبت و پیشگیری درباره این بیماری می باشد
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
روز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبان
ساوه در ماه مبارک رمضان | آداب و رسوم مردم ساوه در ماه مبارک رمضان
رمضان در افغانستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
روز جهانی مدارا در ۱۶ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)
تاجیکستان | رمضان در تاجیکستان به روایت تصاویر
قرقیزستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
روز خودکفایی گندم در ایران در ۲۶ آبان
روز جهانی مرد در ۱۹ نوامبر
علی اکبر دلفی | شعر زیبای دوست دارم شمع باشم
ولادت امام موسی کاظم (ع) در هفتم صفر
فریدون مشیری شاعر | شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده من
محمد رضا آقاسی | اشعار زیبایی از محمد رضا آقاسی
دهلران | گرداندن سینی‌های بزرگ افطاری سنت حسنه ماه رمضان
اصفهان | آیین نقاره زنی در این استان
روز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبر
روز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبر
فیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
محرم | سری اشعار پیشواز ماه محرم (۲)
سیستان و بلوچستان | سحری خوانی چگونه برگزار می شود؟
عید فطر یکی از اعیاد مهم در میان مردم مهاباد
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چهل نما

آیسان پرواز

روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
مریم حیدر زاده | شعر زیبای وقتی که چشات ابره
روز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبان
روز کتاب و کتاب خوانی در ۲۴ آبان
ساوه در ماه مبارک رمضان | آداب و رسوم مردم ساوه در ماه مبارک رمضان
ساوه در ماه مبارک رمضان | آداب و رسوم مردم ساوه در ماه مبارک رمضان
رمضان در افغانستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
رمضان در افغانستان | آداب و رسوم ماه رمضان در این کشور
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما