شعر و ادبRSSاشتراک:

رباعیات حکیم عمر خیام (۴)

رباعیات حکیم عمر خیام (۴)
رباعیات زیبای خیام نیشابوری آورد به اضطرارم اول به وجودجز حیرتم از حیات چیزی نفزودرفتیم به اکراه و ندانیم چه بودزین آمدن و بودن و رفتن مقصود ******************دیدم بــســر عــمارتی مـــردی فـــردکو گِل بلگد می زد و خوارش می کردوان گِل بــه زبان حال با او می گفتساکن، که چو من بسی لگد خواهی خورد […]

رباعیات زیبای خیام نیشابوری

آورد به اضطرارم اول به وجودجز حیرتم از حیات چیزی نفزودرفتیم به اکراه و ندانیم چه بودزین
آمدن و بودن و رفتن مقصود ******************دیدم بــســر عــمارتی مـــردی فـــردکو گِل بلگد می زد و خوارش می کردوان
گِل بــه زبان حال با او می گفتساکن، که چو من بسی لگد خواهی خورد ******************این قـافـله عـمر عجب می
گذرددریاب دمی که با طرب می گذردساقی غم فردای حریفان چه خوریپیش آر پیاله را کـه شب می گذرد

رباعیات حکیم عمر خیام (3)

******************روزیست
خوش و هوا نه گرم است و نه سردابــر از رخ گـلـزار هـمـی شـوید گـردبـلـبـل بــه زبـان پـهلوی بـا گـل
زردفــریـاد هـمی زنـد کــه مـی بـایـد خـورد ******************گویند بهشت و و حور عین خواهد بودوآنجا می ناب و انگبین خواهد
بودگر ما می و معشوقه گزیدیم چه باکآخر نه به عاقبت همین خواهد بود ******************گویند بهشت و حور و کوثر
باشدجوی می و شیر و شهد و شکر باشدپر کــن قـدح بـاده و بـر دستم نِهنـقدی ز هزار نـسیه بـهتـر
باشد ******************یـاران بموافقت چو دیــدار کـنیدبـاید کــه ز دوست یـاد بسیار کنیدچون باده خوشگوار نوشید به همنوبت چو به ما
رسد نگون سار کنید ******************روزی که نهال عمر من کنده شودو اجــزام یـکـدگر پــراکنده شـودگر زانکه صراحئی کنند از گل
منحالی که ز بــاده پراکنی زنده شود ******************آنان که اسیر عقل و تمییز شدنددر حسرت هست و نیست ناچیز شدندرو
باخبرا تو آب انــگور گـُـزینکان بـی خـبران بغوره میویز شدند ******************عالم اگر از بهر تو می آرایندمگر ای بدان که
عاقلان نگرایندبسیار چو تو روند و بسیار آیندبربای نصیب خویش کت بربایند

خیام

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما

شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
ششم فروردین روز امید و شادباش نویسی
ششم فروردین روز امید و شادباش نویسی
اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما