شعر و ادبRSSاشتراک:

شعرهای زیبای قیصر امین پور

شعرهای زیبای قیصر امین پور
اشعار زیبا و خواندنی قیصر امین پور کودکی ها کودکی هایم اتاقی ساده بودقصه ای دور اجاقی ساده بودشب که میشد نقشها جان میگرفتروی سقف ما که طاقی ساده بودمیشدم پروانه خوابم می پریدخوابهایم اتفاقی ساده بودزندگی دستی پر از پوجی نبودباری ما جفت و طاقی ساده بودقهر میکردم به شوق آشتیعشقهایم اشتیاقی ساده بودساده […]

اشعار زیبا و خواندنی قیصر امین پور

کودکی ها

کودکی هایم اتاقی ساده بودقصه ای دور اجاقی ساده بودشب که میشد نقشها جان میگرفتروی سقف ما
که طاقی ساده بودمیشدم پروانه خوابم می پریدخوابهایم اتفاقی ساده بودزندگی دستی پر از پوجی نبودباری ما جفت و
طاقی ساده بودقهر میکردم به شوق آشتیعشقهایم اشتیاقی ساده بودساده بودن عادتی مشکل نبودسختی نان بود و باقی ساده بودقیصر
امین پور

شعرهای زیبای قیصر امین پور

یادداشتهای گم شده

پس کجاست؟چندبارخرت و پرت های کیف بادکرده رازیروروکنمپوشه ی مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسرکارکارتهای اعتباریکارتهای
دعوت عروسی و عزاقبضهای آب و برق و غیره و کذابرگه ی حقوق وبیمه وجریمه و مساعدهرونوشت بخشنامه های طبق
قاعدهنامه های رسمی و تعارفینامه های مستقیم و محرمانه ی معرفیبرگه ی رسید قسطهای وامقسطهای تا همیشه ناتمامپس کجاست؟چندبارجیبهای پاره
و پوره راپشت و رو کنمچند تا بلیت تا شدهچند اسکناس کهنه و مچالهچند سکه ی سیاهصورت خرید خواروبارصورت خرید
جنس های خانگیپس کجاست؟یادداشتهای درد جاودانگی؟

جنگل خاطره

در سایه ی این سقف ترک خورده نشستیمبی حوصله و خسته و افسرده
نشستیمخاموش چو فانوس که در خویش خمیده استپیچیده به خود با تن تا خورده نشستیمیک بار به پرواز پری باز
نکردیمسر زیر پر خویش فرو برده نشستیمبر سنگ مزار دل خود مرثیه خواندیمیک عمر به بالین دل مرده نشستیمبر گرده
ی ما خاطره ی خنجر یارانبا جنگلی از خاطره بر گرده نشستیمآیینه هم از دیده ی تردید مرا دیدبا سایه
ی خود نیز دل آزرده نشستیمبرخاست صدا از درو دیوار ولی مابا این همه فریاد فرو خورده نشستیمقیصر امین پور

آبروی آب

ما را به حال خود بگذارید و بگذریداز خیل رفتگان بشمارید و بگذریداکنون که پا به روی دل ما
گذاشتیدپس دست بر دلم مگذارید و بگذریدتا داغ ما کویر دلان تازه تر شودچون ابری از سراب ببارید و بگذریدپنهان
در آستین شما برق خنجر استدستی از آستین به درآریدو بگذریدما دل به دست هرچه که بادا سپرده ایمما را
به دست دل بسپارید و بگذریدبا آبروی آب چه باک از غبار بادنانپاره ای مگر به کف آرید و بگذریدقیصر
امین پور

دریاوش

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما