شعر و ادبRSSاشتراک:

شعر ولادت حضرت فاطمه و روز مادر(۳)

شعر ولادت حضرت فاطمه و روز مادر(۳)
شعرهای زیبا درباره ی مادر (۳) شعر مادر مادر بهشت من همه آغوش گرم تست گوئی سرم هنوز به بالین نرم تست مادرحیات با تو بهشت است و خرّم است ور بی تو بود هر دو جهانش جهنّم است ما را عواطف این همه از شیر مادر است این رقّتی که دردل وشوری که درسراست […]

شعرهای زیبا درباره ی مادر (۳)
شعر مادر
مادر بهشت من همه آغوش گرم تست گوئی سرم هنوز به بالین
نرم تست مادرحیات با تو بهشت است و خرّم است ور بی تو بود هر دو جهانش جهنّم است ما
را عواطف این همه از شیر مادر است این رقّتی که دردل وشوری که درسراست اغلب کسان که پرده حــــرمت
دریده اند در کودکی محبّت
مــــادر ندیده اند امروز هستیم
به امید دعـــــای تست فردا کلید باغ بهشتم رضای تست

حدیث
از خــــــــــــــاتم پیغمبـــران است که جنّت زیر پـــــــــای مادران استبزن بر پای مــــــــــــــادر بوسه از شوق که خاک پــــــای او
رشک جنان استگرچه در عالم پد ر دارد مقامی ارجمند لیکن افزون ازپدر قدر ومقام مادر استمادر دانا
کند فرزند دانــــــــا تربیت هرکه
برهرجا رسدازاهتمام مادر است

شعر ولادت حضرت فاطمه و روز مادر(3)

مادر از ایرج میرزا

پسر رو قدر مادر دان که دایمکشد رنج پسر بیچاره مادربرو بیش از پدر خواهش که
خواهدتو را بیش از پدر بیچاره مادرزجان محبوب تر دارش که داردزجان محبوب تر بیچاره مادراز این پهلو به آن
پهلو نغلتدشب از بیم خطر بیچاره مادرنگهداری کند نه ماه و نه روزتو را چون جان به بر بیچاره مادربه
وقت زادن تو مرگ خود رابگیرد در نظر بیچاره مادربشوید کهنه و آراید او راچو کمتر کارگر بیچاره مادرتموز و
دی تو را ساعت به ساعتنماید خشک و تر بیچاره مادراگر یک عطسه آید از دماغتپرد هوشش زسر بیچاره مادراگر
یک سرفه بی جا نماییخورد خون جگر بیچاره مادربرای این که شب راحت بخوابینخوابد تا سحر بیچاره مادردو سال از
گریه روز و شب تونداند خواب و خور بیچاره مادرچو دندان آوری رنجور گردیکشد رنج دگر بیچاره مادرسپس چون پا
گرفتی ، تا نیافتیخورد غم بیشتر بیچاره مادرتو تا یک مختصر جانی بگیریکند جان مختصر بیچاره مادربه مکتب چون روی
تا باز گردیبود چشمش به در بیچاره مادروگر یک ربع ساعت دیر آییشود از خود به در بیچاره مادرنبیند هیچکس
زحمت به دنیاز مادر بیشتر بیچاره مادرتمام حا صلش از زحمت این استکه دارد یک پسر بیچاره مادر

احسان زارعی
۳۴

عروسی ساز

مدیسه

نو عروس

تورهای نوروز 97

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
شعر سر به عدم درنه و یاران طلب از اشعار خاقانی
شعر سر به عدم درنه و یاران طلب از اشعار خاقانی
اشعار تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام (۴)
اشعار تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام (۴)
اشعار ولادت امام محمد تقی علیه السلام (۲)
اشعار ولادت امام محمد تقی علیه السلام (۲)
اشعار شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۲)
اشعار شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۲)
شعر کوی عشق است از عرفی شیرازی
شعر کوی عشق است از عرفی شیرازی
در ستایش محمود شاه از اشعار مسعود سعد سلمان
در ستایش محمود شاه از اشعار مسعود سعد سلمان
یکشب با قمر از اشعار زیبای شهریار
یکشب با قمر از اشعار زیبای شهریار
انسان فردا شعری از محمدحسن بارق شفیعی
انسان فردا شعری از محمدحسن بارق شفیعی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز