عبيد زاکانی و شعر ناب دارم بتي به چهره صد ماه و آفتاب

عبيد زاکانی و شعر دارم بتي به چهره صد ماه و آفتاب دارم بتي به چهره صد ماه و آفتابنازکتر از گل تر و خوشبوتر از گلابرعناتر از شمايل نسرين ميان باغنازنده تر ز سروسهي بر کنار آبدر تاب حيرت از رخ او در چمن سمندر خوي خجلت از تب او در قدح شرابشکلي و […]

عبيد زاکانی و شعر ناب دارم بتي به چهره صد ماه و آفتاب

عبيد زاکانی و شعر دارم بتي به چهره صد ماه و آفتاب

دارم بتي به چهره صد ماه و آفتاب
نازکتر از گل تر و خوشبوتر از گلاب
رعناتر از شمايل نسرين ميان باغ
نازنده تر ز سروسهي بر کنار آب
در تاب حيرت از رخ او در چمن سمن
در خوي خجلت از تب او در قدح شراب
شکلي و صد ملاحت و روئي وصد جمال
چشمي وصد کرشمه و لعلي وصد عتاب
خورشيد در نقاب خجالت نهان شود
از روي جانفزاش اگر بر فتد نقاب
در حلقه هاي زلفش جانهاي ما اسير
فرياد از آن دو سنبل مشکين تابدار
از چشمهاي مستش دلهاي ما کباب
زنهار از آن دو نرگس جادوي نيمخواب
هرگه که زانوئي زند و باده اي دهد
من جان به باد بر دهم آن لحظه چون حباب
روزيکه با منست من آنروز چون عبيد
از عيش بهره مندم و از عمر کامياب

نوش خوان

اخبار مرتبط :

چندی از اشعار عبید زاکانی

شعرهای زیبای فروغ بسطامی

شعرهای زیبای صائب تبریزی

شعر زیبای کو چه از اشعار فریدون مشیری

شعرهای زیبای پروین اعتصامی

عبيد زاکانی و شعر ناب دارم بتي به چهره صد ماه و آفتاب

    مطالب مرتبط: