زیباترین دختر نابینای جهان!+عکس

م&#1740ر&#1740ندا در مراسم انتخاب&#1740 ز&#1740باتر&#1740ن دختران کور جهان در مکز&#1740ک در سال &#1778&#1776&#1777&#1777 که اول&#1740ن سال برگزار&#1740 ز&#1740باتر&#1740ن دختران کور جهان بود به عنوان ز&#1740باتر&#1740ن و برتر&#1740ن دختر کور جهان لقب گرفت. و&#1740 در گفتگو با شبکه نو&#1740ستان مکز&#1740ک اعلام کرد که بزرگتر&#1740ن آرزو&#1740 و&#1740 ا&#1740ن بود که روز&#1740 برا&#1740 دختران کور هم مراسم برتر&#1740ن […]

م&#1740ر&#1740ندا در مراسم انتخاب&#1740 ز&#1740باتر&#1740ن دختران کور جهان در مکز&#1740ک در سال &#1778&#1776&#1777&#1777 که
اول&#1740ن سال برگزار&#1740 ز&#1740باتر&#1740ن دختران کور جهان بود به عنوان ز&#1740باتر&#1740ن و برتر&#1740ن دختر
کور جهان لقب گرفت. و&#1740 در گفتگو با شبکه نو&#1740ستان مکز&#1740ک اعلام کرد که بزرگتر&#1740ن آرزو&#1740
و&#1740 ا&#1740ن بود که روز&#1740 برا&#1740 دختران کور هم مراسم برتر&#1740ن و ز&#1740باتر&#1740ن دختر کور جهان را
بگ&#1740رند. اما و&#1740 ه&#1740چگاه فکر نم&#1740کرد که به عنوان ز&#1740باتر&#1740ن دختر کور جهان انتخاب شود.
ز&#1740باتر&#1740ن دختر ناب&#1740نا&#1740 جهان!+عکس

&nbsp

تهران 98

زیباترین دختر نابینای جهان!+عکس