عکس کودکی بهرام رادان در مهد کودک!

عکس کودکی بهرام رادان در مهد کودک!

عکس کودکی بهرام رادان بهرام رادان بازیگر کشورمان عکس جالبی از کودکی خودش را منتشر کرده است. این بازیگر 36 ساله عکس زیر را از دورانی که به مهدکودک می رفته در صفحه شخصی اش قرار داده است. **** يكى از مزاياى خونه تكونى شب عيد پيدا كردن و خاك گرفتن از بعضى خاطراته خيلى […]

تاریخ نشر :جمعه 06 جولای 2012 مشاهده : general RSS اشتراک:

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

بازیگری که در جشنواره 24 فیلم فجر چهره ای ناآشنا بود و در حال حاضر خیلی از هنردوستان هم او را نمی شناسند. از بازیگران موفق کانون سینما گران جوان (ورودی سال 1382) که بلافاصله پس از پایان دوره آموزشی خود مشغول به کار در عرصه حرفه ای سینما و تلویزیون شد.نیوشا بواسطه استعداد و […]

بازیگری که در جشنواره 24 فیلم فجر چهره ای ناآشنا بود و در حال حاضر خیلی از هنردوستان هم او را نمی شناسند.

از بازیگران موفق کانون سینما گران جوان (ورودی سال 1382) که بلافاصله پس از پایان دوره آموزشی خود مشغول به کار در عرصه حرفه ای سینما و تلویزیون شد.نیوشا بواسطه استعداد و توانایی و تلاش مستمر خود توانست در مدت کوتاهی در فیلم های سینمایی بزرگی در نقش اول کار کند.

نیوشا ضیغمی فارغ التحصیل روانشناسی کودک و متولد 18 تیر سال 1359 تازگی ها نامزد کرده که همسرش در کار هنری فعالیت ندارد. دوره بازیگری کانون سینما گران جوان با سریال «در چشم باد»مسعو جعفری جوازانی در سال 1382 کار حرفه ای را آغاز کرد.یک سال بعد با بازی در فیلم«تر دست»محمد علی سجادی و کار با این کارگردان با تجربه به او بازیگری را بیشتر آموخت تا این باعث شد که محمد علی سجادی نام اورا در کنار بازیگرهای مورد علاقه اش قرار دهد.

بعد از تجربه «تردست » محمدعلی سجادی او را برای بازی در فیلم «شوریده» در اواخر سال 1383 انتخاب کرد.

نیوشا ضیغمی با بازی در فیلم «شوریده » گامی بزرگ در سینما برداشت و با حضور در جشنواره 24 فیلم فجر باعث شد نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن شود و با هدیه تهرانی رقابت کند.که خودش گوشه ایی از موفقیتش را بازی در فیلم «شوریده» و همکار اش با محمدعلی سجادی می داند.

«مواجهه » که در جشنواره 24 فیلم فجر هم حضور داشت باعث شد تا داوران جشنواره تبهر جالبی روی نیوشا داشته باشند و او را جز بازیگران حرفه ایی قرار دهند.

«اخراجی ها » بدلیل حضور بازیگران بزرگ خانه درس بزرگی برای نیوشا ضیغمی بود.که پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را با بازی در فیلم مسعود ده نمکی یدک می کشد.

نیوشا ضیغمی در سال 1385 بازی خود رادر «پارک وی » به اتمام رساند. «پارک وی » مطمئنا یکی از کارهای ارزشمند او ست به خاطر کار کردن با کارگردان بزرگی همچون فریدون جیرانی.اما نیوشا زیاد در بازی در این فیلم راضی نیست چون در زمان منتاژ فیلم سکانس های خوب نیوشا را خذف کر ده بودند.

اما در جشنواره 25 فیلم فجر هم حضور خوبی داشت با سه فیلم «پارک وی » «اخراجی ها » و «گناه من» که در این فیلم با حمید گودرزی همبازی بوده است که در این میان کار ده نمکی یعنی «اخراجی ها» با استقبال مردم روبرو شد ودر ایام عید در حال اکران است که در آن فیلم که تنها فیلم اکران شده از اوست حضور درخشانی داشته است و از نظر خیلی از سینماگران آینده روشنی در انتظار اوست.

همیشه می دانستم و اعتقاد داشتم که مرز بین داشتن و نداشتن ، تصمیمی و اراده ایست استوار. پس خواستم که بروم. راه سخت بود ، باید بسیار می آموختم و تجربه می کردم
باید از خودم کس دیگری می ساختم ، اما عشق ، عشق رسیدن به هدف هر روز در من پر رنگ تر شد.
عشق و اراده به یاریم آمدند تا به هدف نزدیک شوم و هر روز به شکرانه این عشق تلاش می کنم قدمی به سوی راههای بزرگتر بردارم ، مبارزه کنم و امیدوار باشم

 

قبل از عمل :

 

 

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

 

بعد از عمل :

 

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

 

آنچه گذشت :

عکس های دیدنی از نیوشا ضیغمی ، پدر و مادر، همسر …

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

تاریخ نشر :چهار شنبه 11 ژانویه 2012 مشاهده : general RSS اشتراک:

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

باز&#1740گر&#1740 که در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر چهره ا&#1740 ناآشنا بود و در حال حاضر خ&#1740ل&#1740 از هنردوستان هم او را نم&#1740 شناسند. از باز&#1740گران موفق کانون س&#1740نما گران جوان (ورود&#1740 سال 1382) که بلافاصله پس از پا&#1740ان دوره آموزش&#1740 خود مشغول به کار در عرصه حرفه ا&#1740 س&#1740نما و تلو&#1740ز&#1740ون شد.ن&#1740وشا بواسطه استعداد و […]

باز&#1740گر&#1740 که در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر چهره ا&#1740 ناآشنا بود و در حال حاضر خ&#1740ل&#1740 از هنردوستان
هم او را نم&#1740 شناسند.

از باز&#1740گران موفق کانون س&#1740نما گران جوان (ورود&#1740 سال 1382) که بلافاصله پس از پا&#1740ان
دوره آموزش&#1740 خود مشغول به کار در عرصه حرفه ا&#1740 س&#1740نما و تلو&#1740ز&#1740ون شد.ن&#1740وشا بواسطه استعداد
و توانا&#1740&#1740 و تلاش مستمر خود توانست در مدت کوتاه&#1740 در ف&#1740لم ها&#1740 س&#1740نما&#1740&#1740 بزرگ&#1740 در نقش
اول کار کند.

ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 فارغ التحص&#1740ل روانشناس&#1740 کودک و متولد 18 ت&#1740ر سال 1359 تازگ&#1740 ها نامزد کرده
که همسرش در کار هنر&#1740 فعال&#1740ت ندارد. دوره باز&#1740گر&#1740 کانون س&#1740نما گران جوان با سر&#1740ال «در
چشم باد»مسعو جعفر&#1740 جوازان&#1740 در سال 1382 کار حرفه ا&#1740 را آغاز کرد.&#1740ک سال بعد با باز&#1740
در ف&#1740لم«تر دست»محمد عل&#1740 سجاد&#1740 و کار با ا&#1740ن کارگردان با تجربه به او باز&#1740گر&#1740 را ب&#1740شتر
آموخت تا ا&#1740ن باعث شد که محمد عل&#1740 سجاد&#1740 نام اورا در کنار باز&#1740گرها&#1740 مورد علاقه اش
قرار دهد.

بعد از تجربه «تردست » محمدعل&#1740 سجاد&#1740 او را برا&#1740 باز&#1740 در ف&#1740لم «شور&#1740ده» در اواخر سال
1383 انتخاب کرد.

ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 با باز&#1740 در ف&#1740لم «شور&#1740ده » گام&#1740 بزرگ در س&#1740نما برداشت و با حضور در جشنواره
24 ف&#1740لم فجر باعث شد نامزد در&#1740افت تند&#1740س بهتر&#1740ن باز&#1740گر نقش اول زن شود و با هد&#1740ه تهران&#1740
رقابت کند.که خودش گوشه ا&#1740&#1740 از موفق&#1740تش را باز&#1740 در ف&#1740لم «شور&#1740ده» و همکار اش با محمدعل&#1740
سجاد&#1740 م&#1740 داند.

«مواجهه » که در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر هم حضور داشت باعث شد تا داوران جشنواره تبهر
جالب&#1740 رو&#1740 ن&#1740وشا داشته باشند و او را جز باز&#1740گران حرفه ا&#1740&#1740 قرار دهند.

«اخراج&#1740 ها » بدل&#1740ل حضور باز&#1740گران بزرگ خانه درس بزرگ&#1740 برا&#1740 ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 بود.که پرفروش
تر&#1740ن ف&#1740لم تار&#1740خ س&#1740نما&#1740 ا&#1740ران را با باز&#1740 در ف&#1740لم مسعود ده نمک&#1740 &#1740دک م&#1740 کشد.

ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 در سال 1385 باز&#1740 خود رادر «پارک و&#1740 » به اتمام رساند. «پارک و&#1740 » مطمئنا
&#1740ک&#1740 از کارها&#1740 ارزشمند او ست به خاطر کار کردن با کارگردان بزرگ&#1740 همچون فر&#1740دون ج&#1740ران&#1740.اما
ن&#1740وشا ز&#1740اد در باز&#1740 در ا&#1740ن ف&#1740لم راض&#1740 ن&#1740ست چون در زمان منتاژ ف&#1740لم سکانس ها&#1740 خوب ن&#1740وشا
را خذف کر ده بودند.

اما در جشنواره 25 ف&#1740لم فجر هم حضور خوب&#1740 داشت با سه ف&#1740لم «پارک و&#1740 » «اخراج&#1740 ها »
و «گناه من» که در ا&#1740ن ف&#1740لم با حم&#1740د گودرز&#1740 همباز&#1740 بوده است که در ا&#1740ن م&#1740ان کار ده
نمک&#1740 &#1740عن&#1740 «اخراج&#1740 ها» با استقبال مردم روبرو شد ودر ا&#1740ام ع&#1740د در حال اکران است که
در آن ف&#1740لم که تنها ف&#1740لم اکران شده از اوست حضور درخشان&#1740 داشته است و از نظر خ&#1740ل&#1740 از
س&#1740نماگران آ&#1740نده روشن&#1740 در انتظار اوست.

هم&#1740شه م&#1740 دانستم و اعتقاد داشتم که مرز ب&#1740ن داشتن و نداشتن ، تصم&#1740م&#1740 و اراده ا&#1740ست استوار.
پس خواستم که بروم. راه سخت بود ، با&#1740د بس&#1740ار م&#1740 آموختم و تجربه م&#1740 کردم
با&#1740د از خودم کس د&#1740گر&#1740 م&#1740 ساختم ، اما عشق ، عشق رس&#1740دن به هدف هر روز در من پر رنگ
تر شد.
عشق و اراده به &#1740ار&#1740م آمدند تا به هدف نزد&#1740ک شوم و هر روز به شکرانه ا&#1740ن عشق تلاش م&#1740
کنم قدم&#1740 به سو&#1740 راهها&#1740 بزرگتر بردارم ، مبارزه کنم و ام&#1740دوار باشم

قبل از عمل :


عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

بعد از عمل :


عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !


عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

آنچه گذشت :


عکس ها&#1740 د&#1740دن&#1740 از ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 ، پدر و مادر، همسر …

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

تاریخ نشر :پنجشنبه 21 جولای 2011 مشاهده : general RSS اشتراک:

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

باز&#1740گر&#1740 که در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر چهره ا&#1740 ناآشنا بود و در حال حاضر خ&#1740ل&#1740 از هنردوستان هم او را نم&#1740 شناسند. از باز&#1740گران موفق کانون س&#1740نما گران جوان (ورود&#1740 سال 1382) که بلافاصله پس از پا&#1740ان دوره آموزش&#1740 خود مشغول به کار در عرصه حرفه ا&#1740 س&#1740نما و تلو&#1740ز&#1740ون شد.ن&#1740وشا بواسطه استعداد و […]

باز&#1740گر&#1740 که در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر چهره ا&#1740 ناآشنا بود و در حال حاضر خ&#1740ل&#1740 از هنردوستان هم او را نم&#1740 شناسند.

از باز&#1740گران موفق کانون س&#1740نما گران جوان (ورود&#1740 سال 1382) که بلافاصله پس از پا&#1740ان دوره آموزش&#1740 خود مشغول به کار در عرصه حرفه ا&#1740 س&#1740نما و تلو&#1740ز&#1740ون شد.ن&#1740وشا بواسطه استعداد و توانا&#1740&#1740 و تلاش مستمر خود توانست در مدت کوتاه&#1740 در ف&#1740لم ها&#1740 س&#1740نما&#1740&#1740 بزرگ&#1740 در نقش اول کار کند.

ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 فارغ التحص&#1740ل روانشناس&#1740 کودک و متولد 18 ت&#1740ر سال 1359 تازگ&#1740 ها نامزد کرده که همسرش در کار هنر&#1740 فعال&#1740ت ندارد. دوره باز&#1740گر&#1740 کانون س&#1740نما گران جوان با سر&#1740ال «در چشم باد»مسعو جعفر&#1740 جوازان&#1740 در سال 1382 کار حرفه ا&#1740 را آغاز کرد.&#1740ک سال بعد با باز&#1740 در ف&#1740لم«تر دست»محمد عل&#1740 سجاد&#1740 و کار با ا&#1740ن کارگردان با تجربه به او باز&#1740گر&#1740 را ب&#1740شتر آموخت تا ا&#1740ن باعث شد که محمد عل&#1740 سجاد&#1740 نام اورا در کنار باز&#1740گرها&#1740 مورد علاقه اش قرار دهد.

بعد از تجربه «تردست » محمدعل&#1740 سجاد&#1740 او را برا&#1740 باز&#1740 در ف&#1740لم «شور&#1740ده» در اواخر سال 1383 انتخاب کرد.

ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 با باز&#1740 در ف&#1740لم «شور&#1740ده » گام&#1740 بزرگ در س&#1740نما برداشت و با حضور در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر باعث شد نامزد در&#1740افت تند&#1740س بهتر&#1740ن باز&#1740گر نقش اول زن شود و با هد&#1740ه تهران&#1740 رقابت کند.که خودش گوشه ا&#1740&#1740 از موفق&#1740تش را باز&#1740 در ف&#1740لم «شور&#1740ده» و همکار اش با محمدعل&#1740 سجاد&#1740 م&#1740 داند.

«مواجهه » که در جشنواره 24 ف&#1740لم فجر هم حضور داشت باعث شد تا داوران جشنواره تبهر جالب&#1740 رو&#1740 ن&#1740وشا داشته باشند و او را جز باز&#1740گران حرفه ا&#1740&#1740 قرار دهند.

«اخراج&#1740 ها » بدل&#1740ل حضور باز&#1740گران بزرگ خانه درس بزرگ&#1740 برا&#1740 ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 بود.که پرفروش تر&#1740ن ف&#1740لم تار&#1740خ س&#1740نما&#1740 ا&#1740ران را با باز&#1740 در ف&#1740لم مسعود ده نمک&#1740 &#1740دک م&#1740 کشد.

ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 در سال 1385 باز&#1740 خود رادر «پارک و&#1740 » به اتمام رساند. «پارک و&#1740 » مطمئنا &#1740ک&#1740 از کارها&#1740 ارزشمند او ست به خاطر کار کردن با کارگردان بزرگ&#1740 همچون فر&#1740دون ج&#1740ران&#1740.اما ن&#1740وشا ز&#1740اد در باز&#1740 در ا&#1740ن ف&#1740لم راض&#1740 ن&#1740ست چون در زمان منتاژ ف&#1740لم سکانس ها&#1740 خوب ن&#1740وشا را خذف کر ده بودند.

اما در جشنواره 25 ف&#1740لم فجر هم حضور خوب&#1740 داشت با سه ف&#1740لم «پارک و&#1740 » «اخراج&#1740 ها » و «گناه من» که در ا&#1740ن ف&#1740لم با حم&#1740د گودرز&#1740 همباز&#1740 بوده است که در ا&#1740ن م&#1740ان کار ده نمک&#1740 &#1740عن&#1740 «اخراج&#1740 ها» با استقبال مردم روبرو شد ودر ا&#1740ام ع&#1740د در حال اکران است که در آن ف&#1740لم که تنها ف&#1740لم اکران شده از اوست حضور درخشان&#1740 داشته است و از نظر خ&#1740ل&#1740 از س&#1740نماگران آ&#1740نده روشن&#1740 در انتظار اوست.

هم&#1740شه م&#1740 دانستم و اعتقاد داشتم که مرز ب&#1740ن داشتن و نداشتن ، تصم&#1740م&#1740 و اراده ا&#1740ست استوار. پس خواستم که بروم. راه سخت بود ، با&#1740د بس&#1740ار م&#1740 آموختم و تجربه م&#1740 کردم
با&#1740د از خودم کس د&#1740گر&#1740 م&#1740 ساختم ، اما عشق ، عشق رس&#1740دن به هدف هر روز در من پر رنگ تر شد.
عشق و اراده به &#1740ار&#1740م آمدند تا به هدف نزد&#1740ک شوم و هر روز به شکرانه ا&#1740ن عشق تلاش م&#1740 کنم قدم&#1740 به سو&#1740 راهها&#1740 بزرگتر بردارم ، مبارزه کنم و ام&#1740دوار باشم

قبل از عمل :

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

بعد از عمل :

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

آنچه گذشت :

عکس ها&#1740 د&#1740دن&#1740 از ن&#1740وشا ض&#1740غم&#1740 ، پدر و مادر، همسر …

عکس : نیوشا ضیغمی؛ قبل و بعد از جراحی زیبایی بینی !

برندپوشانبهنودگشت