ارث و اهمیت حضور وکیل در زمان تقسیم آن

ارث و اهمیت حضور وکیل در زمان تقسیم آن

ارث ارث , تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند. در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند. در مواردی پیش میاید که هر یک […]

برندپوشانبهنودگشت